09Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Заключително събитие по проект “ECCAL: Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности“ Водеща

Заключително събитие по проект “ECCAL: Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности“

СУ за европейски езици взе участие в заключително събитие по проект “ECCAL: Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности“, което се състоя на 16. март в градската библиотека “Братя Миладинови” в Скопие. Организатор на събитието беше Dominium Cultural Hub, Скопие (координатор на проекта), в лицето на Мария Милошевска, Ана Попризова и Васка Бояджи. В него също се включиха Нико Цветкович и Таня Баданяк от Градската библиотека Риека, Хърватия. – партньор по проекта.

Гости на събитието бяха представители на различни основни училища, учители и ученици от пилотни училища, организации, които са активни в тази област, представители на Образователен отдел на Общината на Скопие и Бюрото за развитие на образованието на Северна Македония.

Целта на събитието беше популяризиране и разпространение на продуктите и резултатите от проекта сред широката общественост.

Dominium Cultural Hub представи проекта ECALL, постиженията до момента и бъдещите дейности. В рамките на дейностите по проекта бяха предоставени три интелектуални продукта и едно теренно проучване. Гостите бяха поканени да посетят уеб страницата на организацията, на която могат да разгледат всички материали и да ги използват в своята работа.

Г-жа Васка Бояджи, член на организацията домакин, беше модератор на събитието – представи целите на проекта, партньорите и тяхното представяне.

Г-жа Мария Милошевска, в качеството си на директор на Dominium Cultural Hub представи сферата на работа, проектите и дейностите, реализирани през осемте години на съществуване на организацията.

Г-жа Ана Попризова, в качеството си на координатор, представи дейностите и резултатите от проекта. Първият продукт е “Концепция и методология за извънкласни дейности за ограмотяване и изучаване на други езици” и се основава на преглед на литературата (дефиниране на термини и концепции, съвременни теории, опит в други страни с особен акцент върху България и Хърватия) и описание на ситуацията в Северна Македония.

Вторият продукт е “Ръководство за учители за изготвяне на учебна програма за реализиране на извънкласни дейности по ограмотяване и изучаване на чужди езици“ с теоретично обяснение на принципите и методиката за планиране, организиране и реализиране на извънкласните дейности в началните училища на база националните образователни стандарти на МОН и добри практики, разработени от учители от пилотни начални училища. Третият представен продукт “Модули за обучение на учители за реализиране на извънкласни дейности по ограмотяване и изучаване на чужди езици” е базиран на опита и добрите практики от партньорски организации.

Партньорските организации – СУЕЕ и Градската библиотека Риека – споделиха ползите и ефектите от дейностите по проекта за техните организации и значението на взаимното сътрудничество и европейската перспектива на програма Еразъм+.

Г-н Оливър Станойски, в качеството си на представител от Бюрото за развитие на образованието на Република Северна Македония, изрази задоволството си от резултатите по проекта и посочи значението на материалите за усъвършенстване на методологията за реализиране на извънкласни дейности в областта на езиковата грамотност и използването на езици.

Добавена стойност към това събитие бяха споделените впечатления и продукти от пилотните организации, които миналата година взеха участие в обучителните дейности, които бяха осъществени от партньорите от Градска библиотека Риека и СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”. След участие в тези обучения участниците бяха поканени да се опитат да реализират някои от представените добри практики в областта на езиковата грамотност и използването на чужди езици под формата на извънкласни дейности. Ученик и неговият учител представиха училищен блог, създаден в тяхното училище, а представител на библиотеката представи план за използване на игрови технологии за подобряване на сътрудничеството между училища и библиотеки.

В дискусионната сесия част от гостите изразиха своя интерес и удовлетворение от събитието и представиха създадено от тях учебно съдържание.Дата на публикацията: 14 Април 2022 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки