18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Представяне

СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ” празнува своята 60-та годишнина.

СУ за европейски езици "Св. Константин-Кирил Философ" отваря врати през учебната 1961/1962 година като първата извън столицата политехническа гимназия с преподаване на руски език „Максим Горки”. През 1981 г. гимназията прераства в Единно средно политехническо училище. Приети са първите първокласници, които изучават руски език. 10 години по-късно, в резултат на засиления интерес към чуждите езици, в училището са разкрити гимназиални класове с интензивно изучаване на английски, немски, френски, испански, италиански език. Така се ражда Средното общообразователно училище за европейски езици. От 1 август 2016 г. името на училището е променено на Средно училище за европейски езици “Свети Константин-Кирил Философ”. Като приемник на езиковата гимназия „Максим Горки”, СУ за европейски езици съхранява обучението по руски език и развива преподаването и на другите основни европейски езици. Училището сред първите в страната въвежда изучаването на английски, немски и френски от първи клас. Днес СУ за европейски езици е профилирано в сферата на чуждоезиковото обучение и усилията на преподавателския екип са насочени към осигуряване на образование с високо качество. Учителите са висококвалифицирани специалисти, обичащи своите ученици и своето училище, създаващи творческа атмосфера за учене.

Профили и реализация
Чуждоезиков профил
Интензивно изучаване на чужд език: (I чужд, II чужд).
Интензивно изучаване на първи чужд език (английски, немски, испански, руски) в 8 клас.
Като втори чужд от 9 клас се изучават руски, английски, немски, френски и испански език.
В училищния учебен план е заложено изучаване и на трети чужд език по избор в 11 и 12 клас.

Реализация на завършилите СУ за европейски езици:
Завършилите постъпват във ВУЗ в страната и чужбина и се реализират като лекари, икономисти, IT специалисти, инженери, работещи в сферата на туризма, прависти, административни служители в различни институции, включително и в чужбина, както и в други сфери на икономиката.

Референции
Възпитаниците на СУ за европейски езици традиционно участват в международни и национални състезания и конкурси и достойно печелят призови места. Сред учениците, изучаващи БЕЛ и чужди езици има областни победители на олимпиади, участници в национални кръгове и лауреати. Победите носят на участниците атрактивни награди и посещения в знаменателни европейски градове. Достойни представителни изяви имат театралните училищни формации с испански, английски и немски език. Учениците изучаващи чужди езици участват успешно в онлайн състезания, конкурси и надпревари, в който представят себе си и училището блестящо.
Участията на учениците в многобройни и разнопосочни извънкласни дейности им осигурява допълнителни възможности за надграждане на базови знания и формиране на ключови компетентности.
Ученическото самоуправление има богат опит и широко поле за реализация не само на официалния си ден за честване – 9 май, но и чрез функциите на ученическия съвет, който внася емоции и прави значими ред училищни събития.
Любима форма на изява и себедоказване са и ежегодните литературно-философски чествания, съпътствани с издаване на сборници с публикации на участниците, както и победите на училищните дебатьори на общинско и национално ниво. Дейностите на предприемачите от Джуниър ъчийвмънт са сред най-съвременните и успешни такива на национално ниво на обучения и изяви.
В училището се осигуряват дейности по национални и оперативни програми. Те предоставят възможности за обогатяване на материалната му база и за разширяване на хоризонтите пред младите хора.
Традиционни са и многостранните партньорства на училището по проекти на Еразъм+, както и двустранни партньорства с училища от Русия, Франция и други.
Училището ни е организатор на международни научни конференции и семинари, съвместно с партньорски училища от Русия и със съдействието на Русенски университет и РУО-Русе.
Домакин на национални олимпиади по философия и география и икономика, руски и испански език, партньор на НПО с цел осигуряване на възможности за неформално образование на своите възпитаници.
Доброволческите кампании са част от делниците на учениците и учителите на СУ за европейски езици. Чрез тях те изразяват своите разбирания за морална подкрепа и съпричастност към страдания на хората от най-различно естество, изграждат в себе си усещане за човечност в днешния свят на отчуждение и безразличие.
СУ за европейски езици е различно училище, което възпитава в човешки добродетели и ценности и формира възпитаниците си като достойни европейски граждани с ясно изразени социални и ключови компетенции.

За нас владеенето на чужди езици не е цел, а средство, възможност за разширяване на професионалния хоризонт на нашите възпитаници. В гимназиалната степен на обучение те избират профилирана подготовка по учебните дисциплини история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, математика и информационни технологии.

Приоритет за нашето училище е развиването на ключовите компетентности, заложени в европейската образователна политика: общуване на роден език; общуване на чужди езици; умения по математика и основни умения по точни науки и технологии; умения в областта на цифровите технологии; придобиване на умения за учене;социални и граждански умения; инициативност и предприемачество; културно съзнание и изява. Тези умения се изграждат както чрез учебни дейности, така и в извънкласни форми на обучение. СУ за европейски езици развива широка клубна дейност и интензивно работи по образователни проекти с партньорски училища от Европа.

За 60 години СУ за европейски езици “Св. Константин-Кирил Философ” е изминало своя закономерен път на развитие и уверено, със самочувствие гледа напред в бъдещето.