17Юли2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Сертификати


Дипломи DELE

Съкращението DELE означава “диплома по испански като чужд език”. Тази диплома е официален документ и е валидна в цял свят, удостоверяваща владеенето на испански език. Издава ги Министерството на образованиетo на Испания. В България изпитите за придобиване на DELE се организират от Институт Сервантес-София.

Дипломите са признати на международно ниво от частни, търговски фирми, търговски палати, частни и държавни учебни заведения. В Испания са признати за прием в университети, езикови учебни заведения и работни места в държавната администрация. В много случаи не е достатъчно просто да знаеш или да имаш познания по един език, необходимо е и да можеш да удостовериш знанията си с официален документ. Дипломите са с неограничена валидност: за цял живот.

Имат все по-голямо търсене в университетите в световен мащаб.

Те са едно от изискванията за кандидатстване за стипендии, за получаване на награди или субсидии от важни институции за обучение, агенции за международно сътрудничество и различни фондации.

Улесняват издаването на учебни визи за Испания, тъй като удостоверяват нивото на езикова компетентност.

В Испания:

Кандидатите, явяващи се на конкурси за работа в Държавна администрация и останалите административни структури, ръководните органи и други структури на Националния осигурителен институт и администрацията на различните подразделения на Националната здравна система, притежаващите диплома DELE за ниво B2 или C2, се освобождават от полагането на изпит за владеене на испански език, тъй като той съответства на нивата на дипломите DELE.
Кандидатите, получили диплома за ниво C2, които продължават обучението си в испанската образователна система, с приравняване на изучавания материал в друга държава, се освобождават от полагането на изискуемите изпити за владеене на испански език.

Улесняват приема за курсове по испански като чужд език в официалните езикови школи.

Считат се за напълно достатъчно удостоверение за владеене на испански при всяка професионална или учебна дейност, за която се изисква определено езиково ниво.

Дипломите се издават в зависимост от степента на владеене на езика:

Повече информация:

Информация за Дипломи DELE, сесии, цени, изпитни центрове, резултати от изпити, изпитни мидели

https://diplomas.cervantes.es/

Общо описание на системата за оценяване DELE. Версия на испански език.


Дипломи D.E.L.F.

Дипломите DELF са официални, международно признати дипломи, издавани от Министерството на образованието на Франция за удостоверяване на знанията по френски език на кандидати от други страни. Всеки от сертификатите се състои от четири независими дипломи: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2.

На изпит DELF нива А1, А2, В1 и В2 могат да се явяват желаещите ученици от всички гимназии, независимо дали френският език е техният първи или втори чужд език в училище.

За кандидатстване във френски университет се изисква или диплома DELF B2, или диплома DALF C1.

Шестте дипломи, които съставляват DELF и DALF, са напълно независими, така че кандидатът може да се запише направо за изпита по свой избор, в зависимост от нивото си.

Всяко ниво от тестовете оценява четири комуникативни умения: разбиране на устна реч и изразяване в устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване в писмена реч. Прагът на успеваемост за получаване на сертификатите е  50 / 100. Сесиите, по време на които можете да се явите на изпитите, се провеждат два пъти годишно – през  февруари и през юни.

Дипломите DELF нямат срок на валидност. Те са диплома за владеене на френски език за цял живот. Освен от висшите учебни заведения дипломите DELF се признават от редица работодатели в целия свят, включително и в България.

Съществуват няколко варианта на DELF :

  • DELF PRIM (DELF Prim A1-1, A1 и A2): за деца на възраст от 8 до 12 год.
  • DELF JUNIORS (DELF Juniors A1, A2, B1 и B2): за ученици на възраст от 12 до 18 год.
  • DELF TOUS PUBLICS (DELF A1, A2, B1 и B2): за възрастни (над 18 год.)

Изпитите DELF Prim и DELF Juniors не се различават по трудност от изпита DELF Tous publics. Единствената разлика е в тематика, тъй като всеки формат е адаптиран и съответства на възрастта на кандидатите.

Изпитни центрове удобни и предпочитани от нашите ученици:


Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) 

TestDaF е езиков изпит на напреднало ниво. По шестстепенната скала за отчитане нивото на развитие на уменията на Общоевропейската езикова рамка той покрива нивата В2 до С1 и е признат от всички висши учебни заведения в Германия като достатъчно условие за допускане до следване в тях. Знания по учебните предмети не се изискват.

Източник: https://www.goethe.de/

https://www.goethe.de/ins/bg/bg/sof/lrn/prf/tdf.html

Основна информация на сайта:  https://www.testdaf.de/