18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Легализация

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

І. Правно основание

 1. Закон за предучилищното и училищното образование
 2. Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 3. Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
 4. Закон за признаване на професионални квалификации
 5. Тарифа за таксите, които се събират от РУО.

II. Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация в училище на чужда държава с тези в системата на народната просвета в Република България. Признаването на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави се извършва с цел:

 1. Достъп до обучение в системата на предучилищното и училищното образование;
 2. Достъп до професионално обучение;
 3. Достъп до обучение в системата на висшето образование;
 4. Улесняване на достъпа до пазара на труда.

Признаването може да има за цел и достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС).

IIІ. Срок на действие на документа: Безсрочен

IV. Органи, извършващи признаването:

 1. Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.
 2. Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всеки регионално управление на образование (РУО). Комисията е седемчленна и се определя със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на началника на РУО.

V. Желаещите признаване на завършени от I до VI клас включително по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи до директора на училището:

 1. заявление
 2. документ за училищно образование
 3. документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2
 4. превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач
 5. документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава

Документите по т. 2, 3 и 4 се подават в оригинал, а документите по т. 5 - в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа. Документите по т. 2 и 3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), с изключение на документите, издадени от училище в системата на Европейските училища, които не се легализират, както и за лица, които желаят признаване на класове от I до IV включително.

При признаване на завършен І – VІ клас директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:

 1. продължителността на обучението;
 2. вида на училището, в което е проведено обучението;
 3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);
 4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.
 5. Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите по чл. 4, ал. 1.
 6. Срокът по т. 7 може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени съгласно чл. 4, ал. 1 и 3, са недостатъчни за вземане на решение и се налага да се изиска допълнителна информация.

В случаите по т. 8, при изявено писмено желание, лицето може да посещава училището с разрешение на директора.

Документите по т. 1 за завършени от І до VІ клас включително се подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си.

Лицата, на които е признат завършен клас - I до VІ включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат приравнителни изпити.

VІ.Лицата, на които е признат завършен период от обучението в VII клас или за VII клас по документи, издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителен изпит по български език и литература за първия учебен срок на VII клас или за VII клас.

VІІ.Лицата, на които е признат завършен период или клас за класовете от VIII до ХII  включително по документи, издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителни  изпити по български език и литература, история и цивилизация и по география и икономика на България, ако тези предмети се изучават в съответните класове, с изключение на лицата, обучавани в училище в системата на Европейските училища, които не полагат приравнителен изпит по български език. Приравнителни изпити се полагат и по учебните предмети от общообразователната, профилираната, професионалната и/или специализираната подготовка, които не са изучавани в чуждестранното училище или в училището от системата на Европейските училища или липсва оценка по тях.

Всички лица, на които е признат завършен период или клас за класовете от VIII до ХII включително по документи, издадени от училище на чужда държава, и които са изучавали български език и литература, история и цивилизация и география и икономика на България към дипломатически представителства на Република България, към организации на българи, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност, към Славянобългарския манастир „Св. вмчк. Георги Зограф" - Атон, Гърция, и към български православни църковни общини в чужбина, които се подпомагат със средства от бюджета на МОН, и представят оригинално удостоверение за проведено  обучение  за  съответния  признат клас, не полагат приравнителни изпити по тези учебни предмети.

Приравнителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за клас, за съответния вид подготовка. Приравнителните изпити се полагат в българско училище, избрано от лицето или неговия родител (настойник, попечител, представител на непридружените малолетни и  непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила). При отказ на директора на избраното училище началникът на съответния РУО определя училището за полагане на приравнителни изпити.

Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища, могат по своя преценка, а за непълнолетните - по преценка и желание на родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила), да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) до директора на училището то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря.

В случаите, в които се налага удължаване на срока за признаване при изявено писмено желание, а за непълнолетните - по преценка и желание на родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила), лицето може да посещава училище с разрешение на началника на РУО - когато се иска признаване на класове от VII до ХII включително, и на директора на училището - когато се иска признаване на класове от I до VI включително.

Документите се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове и с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – чрез поставяне на APOSTILLE /апостил/ от държавата, издала документа.

ПЕЧАТ АПОСТИЛ (APOSTILLE)

Документите се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени.

Информация за оторизираните да издават апостил органи на всяка една от държавите-страни можете да намерите като кликнете на банера на HCCH по-долу:

alt

 ИЗИСКВАНЕ ЗА:

 • APOSTILLE

Всички издадени документи от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с APOSTILLE, поставен в съответната държава.

 • ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Документите, оформени с APOSTILLE, трябва да бъдат преведени на български език от заклет преводач.

СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ (НА ДОКУМЕНТИТЕ НЕ СЕ ИЗИСКВА АПОСТИЛ)

VІІІ. Отказ от признаване:

Признаване се отказва, когато:

 1. подадените документи не съответстват на изискуемите;
 2. се установят съществени различия между данните от представените документи и установените критерии, изразяващи се в необходимост от полагане на приравнителни изпити за съответен клас по най-малко половината от учебните предмети съгласно действащия към момента на признаването рамков или типов учебен план в българското училище;
 3. документите са издадени от училище на друга държава, което не е признато от компетентен държавен орган на съответната страна за част от системата й за светско училищно образование.

Отказът се мотивира от органа по признаване.

Комисията писмено уведомява заинтересувания за мотивите за отказа.

Отказът за издаване подлежи на обжалване по реда на АПК - изричният отказ е в 14-дневен срок от съобщаването му, а мълчаливият отказ - в 1-месечен срок от изтичане на срока за извършване на услугата. Обжалването се извършва пред началника на РУО  или пред административния съд.