17Юли2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Първи клас

 
Кампания 2024-2025

Правила за прием и нормативна уредба

График на дейностите за електронен прием в І клас

Заповед на директора за утвърждаване на Училищен план-прием за учебната 2024-2025 година в І клас

Брошура на СУ за европйски езици за прием в първи клас

Заявление за записване в първи клас


Отлагане от задължително обучение в I клас


Класни ръководители на първи клас за уч. 2024-2025 г.:

 • Iа клас - английски език - очаквайте
 • Iб клас - немски език - очаквайте
 • Iв клас - испански език - очаквайте
 • Iг клас - руски език - очаквайте

Кодове за кандидатстване за СУЕЕ в електронната система, оказващи езика, който ще се изучава, съгласно заповедта на директора:

        КОД          ЕЗИК

 • А              Английски език
 • B              Немски език
 • C              Испански език
 • D              Руски език

Брошура за организация на работа на групите в целодневна организация на учебния ден - очаквайте


 Район на СУЕЕ


Извадка от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2018 г.) (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в  която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.
(2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от  които са насочени учениците, в  които няма училище. 
(3) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

 1.  първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
 2.  втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
 3.  трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
 4.  четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

(4) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

(5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група по ал. 3, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

 1. дете с трайни увреждания над 50 %;
 2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) дете с един или двама починали родители;
 3. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
 4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
 5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) дете от семейство с повече от две деца;
 6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

(8) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; предишна ал. 7, бр. 82 от 2018 г.) Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.


Готовност на детето за обучение в училище

Счита се, че до 6-7 годишна възраст, въпросът за готовността на децата за училище се решава от само себе си и родителите често биват разочаровани, когато разберат, че детето им не е подготвено за училище. Както пътят на развитие на всяко дете е много индивидуален, така в училищна възраст децата постъпват с различен капацитет от опит – знания, умения, навици и привички. За да се разбере каква трябва да бъде психологическата готовност на детето за училище е необходимо да се знае, какво по своему представлява съвременното училище.

Психологическата готовност на детето за обучение в училище

Психологическата готовност към училищно обучение предполага многокомпонентно образование. Преди всичко у детето трябва да има желание за отиване в училище, тоест мотивация за учене. Трябва да се формира социална позиция ученик, то трябва да може да си взаимодейства с връстниците си, да изпълнява изискванията на учителя/те и да контролира поведението си. Най-важното е то да има добро умствено развитие, което се явява основа за успешното овладяване на учебните знания, умения и навици, а също така за поддържане на оптималния темп на интелектуалната дейност, да за може детето да работи заедно с класа.

Готовността за училище – това не са уменията детето да може да чете и пише.

Дали детето е готово за училище?

Убедете се притежава ли вашият бъдещ първокласник следните характеристики:

Социално развитие: детето е общително, неагресивно, лесно се адаптира към нова обстановка (на гости, при пътуване);

Умения за организация: изпълнява задача по образец, довежда работата до края, забелязва допуснатите неточности и грешки; Умее ли детето да действа по правила и да контролира своите действия?

Общо развитие: има елементарен запас знания за окръжаващия свят, за себе си, открива сходство и различия в предметите, умее да прави изводи;

Развитие на вниманието и паметта: може да концентрира вниманието си 10-15 минути, да запомни 10 различни думи или четиристишие след три-четири повтаряния;

Ниво на развитие на речта.Това е един от най-важните критерии за готовност за училище.

Речево развитие: произнася ясно всички звукове, построява правилно изреченията си, може да състави разказ по картинки; Ниво на развитие на фонематичния слух.

Достатъчно ли е развита фината моторикаи зрително – моторната координация? Без тях детето ще се затруднява да пише.Обърнете внимание как то държи молива или флумастера. Оцветяването е важен момент от предварителната подготовка на детето за училище. Следете при оцветяването да не се излиза от контура на картинкатаи да не остават бели полета във вътрешността наизображението Не пропускайте да забележите как детето държи ножичка и колко успешно умее да изрязва с нея.

Умее ли детето да изпълнява логически операции – установяване на причинно-следствени връзки, отделяне наважното от второстепенното?

Двигателна култура: умее да бяга, да скача, да прави завъртания, манипулира с малки предмети, може да чертае вертикални и хоризонтални линии, кръг, квадрат;

Зрително-пространствено възприятие: способно е да прерисува фигури, букви, цифри, даразличава тяхното положение в пространството (горе-долу, ляво-дясно);

Личностно развитие: детето има желание да се учи, стреми се да направи нещо добро – похвално, активно се интересува от новото, разбира кое е добро и кое е лошо;

Здравословен статус: боледува от простудни заболявания не повече от 3-4 пъти в годината, няма хронични заболявания и психични отклонени.

Развитие на навиците за учебна дейност

За да е успешна учебната дейност на детето, то трябва да има определени умения и навици (автоматизиран способ за изпълнение на действията). Различни умения и навици са необходими за различните уроци. С пълна сила тези умения се развиват по-късно, но основите им се поставят още в предучилищна възраст. Сред тях най-голямо значение за учебната дейност имат:

 1. възприемането на учебната задача и спазване последователността на правилата;
 2. осъществяване на контрол над собствената дейност (самоконтрол);
 3. подготовка на ръката за писане.

Формиране интерес към четене

Преди да се започне с обучението на детето за четене е необходимо то да прояви някакъв интерес към този вид дейност. Без наличие на такъв интерес обучението или ще е трудно, тромаво или ще бъде за детето истинско изтезание. Психолозите казват, че е необходимо да се сформира мотивация за четене. Как трябва да се постигне това? Има два много силно мотивационни способа:

 1. колкото се може повече да се четат на децата различни, интересни приказки, истории, разкази, стихотворения, художествена литература за деца;
 2. да се разказва и обяснява на детето защо е толкова интересно и особено важно да се научи да чете.

Резултати

Ако вашето дете има развити изброените умения и навици, то е готово да се справи с предстоящото обучение в училище. Готовността на детето за обучение в училище е многофункционална и многокомпонентна дейност при това строго индивидуална и характерна за всяко едно дете. От тази му готовност зависи цялостното му развитие, успех и самочувствие като ученик и като човек. От това зависи и формирането на нагласите, и адаптацията към средата и социалната роля и позиция на ученик. А от нас възрастните, зависи всичко казано до тук и още много, много повече да бъде предадено на детето.