13Април2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Профил на купувача

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 година


Доставка на топлинна енергия за нуждите на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ"


Доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за учебните 2019/2020 г., 2020/2021г. и 2021/2022 г.


Доставка на закуски за ученици от I до IV клас


Документация доставка учебници и учебни помагала за учебната 2018/2019 година


Документация доставка учебници за ІII и VIІ клас за учебната 2018/2019 година


Документация доставка учебници за І, II, ІV, V и VI клас за учебната 2018/2019 година


Доставка на плодове и плодово мляко за учениците от първи до четвърти клас на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ - гр. Русе


Документация доставка учебници за II и VI клас за учебната 2017/2018 година


Ремонт и модернизация на помещения за чуждоезиков център в СУЕЕ


Документация доставка учебници за учебната 2017/2018 година

Отпечатване и доставка на ваучери за храна 2016

Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас за 2016 г.

Документация учебници за учебната 2015/2016 година

Отпечатване и доставка на ваучери за храна 2015

Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас за 2015 г.


Вътрешни правила за планиране и организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки

Вътрешни правила за планиране и организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, както и за реда за поддържането на Профила на купувача на СОУЕЕ - от 01.10.2014