17Юли2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Документи за средното образование

Закони


Държавни образователни стандарти

 1. Предучилищното образование (Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование);
 2. Усвояването на българския книжовен език (Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език);
 3. Учебния план (Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г.за учебния план);
 4. Общообразователната подготовка (Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка);
 5. Профилираната подготовка (Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка);
 6. Придобиването на квалификация по професия;
 7. Приобщаващото образование (Наредба за приобщаващото образование);
 8. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование);
 9. Оценяването на резултатите от обучението на учениците (Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
 10. Информацията и документите (Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование);
 11. Институциите (Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образовани);
 12. Физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (Наредба № 24 от 10.09 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие);
 13. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала);
 14. Статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти);
 15. Управлението на качеството в институциите (Наредба № 16 от 8 декември 2016 г. за управлението на качеството в институциите - отменена);
 16. Инспектирането на детските градини и училищата (Наредба № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата);
 17. Финансирането на институциите (Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование);
 18. Нормирането и заплащането на труда (Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда);
 19. Организацията на дейностите в училищното образование (Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование).

Наредби


Правилници