02Декември2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Училищни програми и проекти

 

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

      

Стартира проект на МОН BG05M2OP001-2.012-001 "Образование за утрешния ден".

1. Информация за проекта

2. Заповед на Министъра на образованието и науката

3. Електронна платформа и информационна система на проекта

В СУ за европейски езици "Свети Константин-Кирил Философ" са сформирани 5 групи:

Дигитална креативност
Дигиталната България 1
Дигиталната България 2
Дигитални предизвикателства
Изучаване на етапи при разработване на дигитални проекти

eTwinning е общност на училищата в Европа
Тя предлага платформа за педагози (учители, главни учители, библиотекари и др.), които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и, накратко, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа.
Целта на проекта на Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) „Училището – зона за филантропия“ е да насърчи доброволческите нагласи сред младите хора.

Участниците решиха да свържат каузата си с Дома за стари хора „Възраждане“ в Русе. Планирани са различни съвместни дейности: разходки с тях, общуване, споделяне, шахматен турнир, концерти на ученици, кулинарна презентация.

Повече информация за проекта, може да намерите на страницата на НАРД – www.navabg.com

Проектът "Европейско сътрудничество за по-качествено образование" по програма Еразъм+, КД1 Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение, има за основна цел да подобри качеството на образованието в СОУ за европейски езици и повиши квалификацията на учителите. Предвижда се същият да трае една година. Проектът ще допринесе за усъвършенстване на методите на преподаване чрез използване на ИКТ в ежедневната и проектната работа. Предвижда се мобилност за участие в курс на тема "Технологиите в класната стая".

21st Century European Classrooms

Ученици и учители от СОУЕЕ участват в международен проект о европейска програма „Еразъм+“ – КД2, в партньорство с 4 училища и 2 организации. Участниците в проекта са училища от Португалия, Испания, Италия, Полша и България, а също и от академия „Прометей“ – Англия и фондация „Гулбенкиян“ – Португалия. Темата на проекта е „Класна стая на 21-ви век: да посрещнем дигиталната ера с иновации и креативност“. В рамките на проекта, който е с продължителност 2 години, ученици и учители ще се обучават и ще обменят добри практики, свързани с използването на ИКТ в процеса на учене и преподаване. Проектът дава чудесна възможност на участниците да опознаят различни култури и начини на живот, както и да подобрят своите езикови умения.

 

"Construyendo ciudadanía europea a través de la educación mediática" е испански проект по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, в който участват училища от 6 държави (България, Унгария, Полша, Испания, Норвегия, и Румъния). Основната идея е учениците да създадат късометражни филми по сценарии измислени от тях. Късометражните филми са на теми, които засягат живота на тинейджърите. Създаването на тези филми не само обогатява техничексата култура, но и провокира мисленето, помага на учениците да работят в екип по проект, и не на последно място - да подобрят комуникацията с ученици от друга държава и култура.
https://www.facebook.com/erasmusplus.ciudadania?fref=ts

„Виена/Австрия - Русе/България: Два града на Дунава - макар и различни, си приличат“ - „Wien/Österreich-Ruse/Bulgarien: Zwei Donaustädte - verschieden und doch ähnlich“
Програма на Европейския съюз "Учене през целия живот".
Партньорско училище във Виена/Австрия: „Гимназия Амерлинг“.
Заедно ще реализираме през периода 2013/2015 г. двустранно сътрудничество между нашите 2 училища в рамките на проект по програма Коменски.

Общност на училищата в Европа - Свободната и защитена платформа, в която учители могат да се свързват помежду си, да развиват съвместни проекти и да споделят идеи в Европа. eTwinning е част от Коменски, програмата на ЕС за училища.

eTwinning сертификат за участието на СОУ за европейски езици

Знак за качество присъден на eTwinning проект “My favourite singer”

"Европа, изобразена върху нашия чадър" - Проектът “Europe on Our Umbrella” 2011-2013 e многостранно партньорство на секторна програма "Коменски", който се подкрепя и финансира от националните агенции на всички училища-партньори в рамките на програмата на Европейския съюз "Учене през целия живот".

Проект: BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” - „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” - "УСПЕХ"

Дейности по проект "УСПЕХ" в СОУ за европейски езици
 

Проект на СБУ към КНСБ и Министерство на образованието, младежта и науката.

Информационни теми за проекта

Проект: BG051РО001 – 3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти”

Дейности по проект "Квалификация на педагогическите специалисти" в СОУ за европейски езици