31Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Пазете се от сектите! Водеща

Пазете се от сектите!

Определение за секта

Сектата представлява малка религиозна група от хора, която се е отделила от по-голяма и вече установена религия. Сектите имат много общо с религията от която са се отделили, но същевременно имат разлики в доктрините, които изповядват.

Думата секта идва от латинската дума secta, която означава организирана религиозна група или организация.

В повечето от европейските езици думата секта има негативно значение и тя се използва в смисъла на опасна религиозна секта. В някой държави, например Белгия, правителството публикува списък на сектите за да предупреждава родителите за опасността от тях. 

 Що е секта?

Отграничавайки се от общоприетите в светските среди несъвършени определения за секта и сектантство, гравитиращи по-скоро около социологията, отколкото изпълнени с богословско съдържание, още сега ще направим първата крачка: сектантството не е социална категория, сектантството е състояние на духа.

Да започнем оттук: какво наричаме секта? Сектантството е начин на мислене, чувстване и поведение (начин на живот), предполагащ заробване на човешката личност. Следователно секта е общество, организирано според сектантския начин на живот; общество, което заробва човешката личност. Това е част от видовото отличие на понятието секта, същественият признак на неговото съдържание.

 Как да разпознаем сектата

Ако попаднете на някакви семинари, лекции, в някакво общество, или пък другаде се сблъскате с хора, които ви говорят, че те са открили истината и единствено те в този свят знаят истината, тогава трябва да бъдете нащрек. Често пъти те говорят за Библията и наричат себе си християни. Казват обаче, че всички други християни не разбират правилно истината и са се отклонили от нейното учение.

Ако тези хора много често ви говорят за един водач, който има някакво специално откровение или просветление, който е повече от другите, който знае много, който се нарича Учител или Водач, или Отец или нещо подобно, ако за него се намеква, че той има пряка връзка с Бога или пък директно се казва, че той е представител на Бога на земята, то тогава вие също имате работа със секта.

Ако ви се обещава, че това е една организация, която ще ви защити, която поема отговорност за вашия живот, която ще се погрижи за вас, която ще поеме дори ваши материални и финансови проблеми, която ви обещава пълно здраве или богатство, пътуване в чужбина, посещение на школи, курсове и пр. в чужбина, то тогава вие също трябва да бъдете нащрек.

Ако ви се предлагат курсове и семинари, които трябва за дълго време да ви отделят от семейството ви, да ви заведат в чужбина, ако ви се говори за това, че вашето семейство би ви пречило и вие трябва да се откъснете от него, да нарушите връзката си с брачния си партньор или с родителите си, то това не е характерно за християнските църкви и вие сигурно сте попаднали в секта.

Ако попаднете в общество, където ви карат да повтаряте постоянно една и съща дума или да пеете един и същ куплет, ако ви учат да изключите логическото си мислене или да “изпразните съзнанието си“, това също не е характерно за християнските църкви, а е един от методите за оказване на психически натиск в една секта.

Ако ви се представят планове и идеи за обновление на света, обединение на всички религии, постигане на всеобщ мир и хармония, изграждане на едно ново справедливо и хуманно общество, трябва да знаете, че имате работа с едно ясно нехристиянско учение.

Най-лесно можете да проверите дали едно учение е християнско, или не, ако си изясните какво е неговото отношение към Исус Христос. Никоя секта не признава, че Исус Христос е Самият Бог, който се е въплътил в човек. Различните секти имат различни схващания за Него, но това е общо за всички тях. Повечето секти също така отричат триединството на Бога. Но именно тяхното учение за Исус Христос е най-същественото, което ги характеризира като нехристиянски заблудителни учения. Библията ни казва да изпитваме ученията именно по този признак

Всяка група, която проповядва, че Исус Христос е дошъл втори път невидимо на земята, или пък, че има друг Месия и Спасител на света, е секта. 

Някои характерни особености на тоталитарните и деструктивни религиозни общества

Посочените по-долу критерии се отнасят в по-голяма или по-малка степен до всички тях.

1. Обществото се ръководи от лидер /лидери/, който претендира да е единственият източник на цялата истина или неин единствен проводник.

2. Учението не се представя цялостно /както това е при традиционните религии и изповедания/, а се предлага на части. Едва след като е усвоено едно ниво, човек бива “посветен” и може да премине в по-горно ниво. Той обаче не знае какви “истини”, “учения” и “практики” ще му бъдат открити в по-горното ниво. Целта на всичко това е да се привлекат нови членове, които не познават учението в пълнота /да затворят “вратата след него”/ тъй като не биха го приели веднага, ако то им се представи цялостно.

3. Прикриването на истината, съзнателната лъжа и измама, агресията са методи на действие.

4. Намеса в личния живот и опит за пълен контрол на поведение, мисли и емоции. Контролира се дори начина на изразяване. Настъпва отделяне от семейството /ако то не приеме съответното учение/ и асоциализация. Крайна цел на тези методи е домогване до все по-голяма значимост и власт в обществото.

5. Налагат се клишета в начина на мислене и поведение. Критичното мислене се забранява и заклеймява.

6. Фанатично отстояване на своята идеология и претенция за единственост, истинност и избраност и чувство на удовлетвореност от този факт. Спасение има само и единствено в религиозното общество към което човека се числи.

7. Създаване на собствена култура, която е заместител общоприетата. Друга функция на тази псевдокултура е атрактивното привличане на нови членове.

8. Прикриват се под маската на психологически, философски, екологични, здравни движения и предлагат съответни образователни курсове. За привличане се предлагат също безплатни курсове по езици, готварство, бизнес умения и др. Предлага се литература като срещу нея се изисква задължително дарение /най-добре парично/. Правят се безплатни филмови прожекции и лекции на които се раздават безплатни брошури /такива се раздават и по улиците/ и литература.

9. Събират се лични данни и сведения, които по принцип са поверителна информация.

10. Свързани са с международния бизнес, средствата за масова информация, а често и с организираната престъпност.

 Последици върху личността на адептите

1. Стесняване на кръгозора чрез ограничаването и регламентирането на личните контакти предимно до такива в религиозната общност.

2. Скъсване на семейните и роднински връзки и изграждане на връзки само в границите на религиозното общество. При някои общества това преминава в живот в комуни.

3. Отказ от “светско” образование и “светски” професии.

4. Постепенно отделяне от социално-културния живот на обществото.

5. В следствие на зависимостта от общността и лидера както и от вярата че само в общността е спасението се стига дори до тежки психически увреждания. 

 Какво трябва да направите, ако ваш близък попадне в секта?

Известният руски познавач на съвременните тоталитарни култове и секти проф. Александър Дворкин съветва:

Преди всичко запазете спокойствие. Да, вашето семейство е изложено на тежко изпитание, но нищо непоправимо не се е случило. Голяма част от хората, попаднали в секта, рано или късно излизат от нея. Но колко бързо вашият близък ще излезе от сектата и в какво състояние ще бъде той, до голяма степен зависи и от вас и вашето семейство. В обичайния случай трябва да бъдете готови за продължителни усилия. Ако не успеете да му помогнете през първите седмици от запознанството му със сектата, за връщането му към несектантския живот ще са необходими усилията на цялото семейство в продължение на поне няколко месеца, а може и години. Но за това всеки е длъжен добре да знае какво трябва да прави.

След първоначалното “разпознаване” на проблема, не се опитвайте да разубеждавате вашия близък - това само ще усложни вашите взаимоотношения. Положително вече сте разбрали, че опитите да му обясните абсурдността и нелепостта на сектантското вероучение само вредят на неговото поведение и водят до скандали и изострени отношения. Тоталитарните секти по правило се опитват да отделят новия привърженик от неговата извънсектантска среда: тогава цялата информация, която получават, произхожда от сектата и целият кръг на общуване се изчерпва с нея. По този начин се създават идеални условия за контролиране съзнанието на новия привърженик. Затова, за да провокират отделянето от близките, сектантските “учители” още в началото обявяват, че близките на новия член на групата са новите жертви, да кажем, “обладани от дявола” или са твърде привързани към “този зъл свят”, затова правят всичко възможно да отклонят новия член от пътя на спасението, да зарежат новооткритата “истинна среда”, да се откажат от “освобождаващото знание”. По този начин вашата емоционална реакция ще бъде в услуга на сектата и ще послужи на вашия близък като още едно потвърждение за истинността на неговата нова вяра.

Но, от друга страна, в никакъв случай не бива да се преструвате, че сте променили своето мнение и в крайна сметка промяната на вашия близък ви е харесала - това или ще укрепи неговата привързаност към сектата, или той ще разпознае лъжата ви и ще загуби остатъците от доверието си към вас. Споразумейте се с него следното: вие няма да критикувате неговата “организация”, (не използвайте термина “секта” - това дразни вашия близък), а той, от своя страна, няма да пропагандира своето учение вкъщи и няма да се опитва да привлече в сектата други членове на семейството.  

Тактично обръщайте внимание на вашия близък за противоречивото му поведение и изказвания, но в същото време не го принуждавайте да обяснява тази противоречивост: вашата задача е да го изведете от сектата. За да изградите правилна поведенческа стратегия, е нужно да разберете, че той се намира в състояние на психологическа зависимост от тоталитарна група, при което неговата собствена личност е заменена с набор от сектантски поведенчески, емоционални и изкуствени щампи. Целта е да съхраните макар и минимален контакт с неговата истинска личност. Отнасяйте се към него с търпение и съчувствие, разбирайки, че е налице временно разстройство на личността.

В никакъв случай не му давайте пари - това е същото, все едно да дадете пари на наркоман: те така или иначе ще бъдат предадени на сектата.

Опитайте се да се настроите към конструктивно решение на проблема, бъдете спокойни и отворени за диалог. Показвайте с цялото си поведение, че признавате правото на търсене на вашия близък, правото на избор, дори и погрешен, и че вашият близък ви е скъп сам по себе си, независимо от неговите убеждения.

Разчитайте повече на топлотата в общуването ви и на вашата привързаност, отколкото на рационалността на разговорите ви. Старайте се в общуването с него да го връщате към тези моменти от миналото, когато той е бил щастлив. Спомняйте си радостни моменти от вашето минало, когато сте били най-сплотени, когато заедно сте пътували, нещата, с които сте се занимавали заедно, плановете и мечтите, които сте споделяли един с друг. Разбира се, вие не сте длъжни да правите това изкуствено. Действайте по-скоро интуитивно, движени от любовта и състраданието. И всеки път, когато имате успех, ще виждате, че истинската личност на вашия близък, която познавате, прозира през непознатия и чужд на вас “зомбиран” робот, в който се е превърнал близкият ви. Тази тактика има две цели. Първо, да остави вашия близък на “нишката на Ариадна”, по която той в случай на криза във вътрешно груповите отношения и преоценка на своето участие в сектата, ще може да излезе от нейния психологически лабиринт. Втората цел е да не ви възприема като враг, нито като обект на вербуване и когато дойде време и ви се отдаде възможност, да устроите т. нар. интервенция.

Има се предвид сесията на интензивни ”консултации по изхода” от сектата. За да проведем такава интервенция е нужен, без съмнение, психолог, който е специалист по сектите и е запознат с проблемите на психологическото насилие и промененото мислене. Работата е там, че като правило в тоталитарните секти се въвличат хора, имащи емоционални проблеми (те могат да възникнат при всеки, в период на психологически стрес). По този начин, често помощта към пострадалия започва с разкриването и отстраняването на източника на тези проблеми, т. е. с работа с психолог. Интервенцията предполага владеене теорията за консултации по изхода от сектата на поне един член от семейството на пострадалия. По-добре би било, ако в процеса на работа да участва цялото семейство. Но за да бъде всичко правилно организирано, все пак е нужен психолог специалист. Изучавайте речника на “вашата” секта и нейното учение, за да можете добре да разберете за какво точно ще говорите с вашия близък. Уреждайте си срещи с хора, на които също се е случило нещастие, с бивши членове на тоталитарните секти, отговорни чиновници, журналисти, сътрудници на охранителните органи, юристи. Освен това вие трябва да събирате всяка възможна информация за сектата, но тайно от вашия близък, за да не го раздразните. Копирайте и записвайте всичко, което можете, събирайте архив и библиотека. Всяка информация, алтернативна на сектантската, внезапно ще се задейства по време на интервенцията. Не трябва да давате критическата информация на порции- все едно, ефект няма да има. В идеалния процес по изхода от тоталитарната секта чрез външно въздействие се подразбира участието на голям брой хора, на първо място психолог и обучените от него родственици и близки на члена на тоталитарната секта, а също и на сектовед- “специалист по фактите” (това може да бъде и самият психолог), както и на бивши членове на сектата. Тяхната задача е да пробудят в сектанта критическо мислене и отново да го поставят в ситуация на избор, но този път разполагащ с информация, т. е. свободен. Освен това, родствениците и близките на пострадалия, съвместно с психолога, трябва да му помогнат да се избави от емоционалната зависимост на сектата, да му дадат истинска любов в замяна на сурогата.

После се включва и православният катехизатор, желателно е той да бъде свещеник, предлагащ (но не наставляващ) истинската религиозна и мирогледна алтернатива. Болшинството от хората, напуснали тоталитарните секти, се нуждаят от психологическа реабилитация. Въпросът е, че при изхода от тоталитарните секти хората стигат дотам, че трябва да решават големи емоционални проблеми, които са им създали техните сектантски вербовчици. Повечето от тези пострадали хора излизат от сектата с т. нар. култови постравматични разстройства на личността. Следователно, на тях може да им помогне само професионален психолог, компетентен в дадената област. Духовната реабилитация на жертвите на тоталитарното сектантство включва в себе си работа със свещеник и емоционалната подкрепа на хората от енорията. Постепенно човек се учи на лично общение с Бога (обикновено тази възможност се отрича в сектите от нейните лидери) и се приобщава към неизчерпаемия благодатен източник на църковното Предание. Хубаво е, когато излезлият от сектата човек общува с други бивши сектанти и помага на специалистите в техните усилия за съкращаване числеността на сектите. Не трябва да забравяме и за социалната реабилитация на бившите членове на тоталитарните секти, които попадат в обществото без жилище и работа, със занемарени навици за самостоятелен живот. По същество необходимо е да помогнем на човека отново да живее нормално в обществото.

Социални условия за възникване на секти

След 10. XI. 1989 г. , когато в България изведнъж се заговори за свобода, за демокрация и отворено общество, българинът се почувства като “отвързан“. Той получи възможността да съблече униформата си на примерен социалистически гражданин и да облече цивилни дрехи по желание. Бариерите към външния свят се вдигнаха и, разбира се, западната култура нахлу като отприщена река и заля неподготвеното българско общество. Лъскавите магазини, разнообразната преса, новите филми, свободното разпространение на порнографията създават впечатлението за една нова свобода. Огромното количество визуални и всякакви други възприятия създават еуфорично чувство – човек има желание да опита от всичко и да го разбере как е – особено това, което досега беше забранено.Част от този поток от нови и интересни неща са също и новите философии и учения. Хората започнаха да се интересуват от тях, без да са наясно с техния произход, методи и цели. Те бяха просто част от новия, интересен свят, който се разкриваше пред нас и трябваше да бъде опитан.

Напоследък все по-ясно се проявява и характерният за консумативното общество феномен – отчуждението между хората. Докато преди човек можеше да се изяви като личност най-вече в частните си контакти, сега той има нужда от усамотение, за да може на спокойствие да си яде “забранената ябълка“, без никой да го гледа, или пък да иска да си отхапе от нея. Но човекът е социално същество и това състояние не е естествено за него. Особено при по-чувствителните хора самотата може да се превърне в нетърпимо болезнено състояние. Тогава запознанството с хора, които се държат мило и любезно с теб, които ти обръщат внимание и те оценяват като личност, може да подейства като невероятно силен магнит. Именно това предлагат повечето секти, поне отначало. Там можеш да общуваш с хора, които иначе биха били далеч над теб в обществото. Там хората имат време за теб, докато родителите ти нямат. Там те разбират, докато в семейството и сред приятелите си не намираш разбиране и съчувствие.

Друг фактор, с който сектите печелят привърженици, е естественият интерес на човека към непознатото, тайнственото и скритото. Често пъти тези нови учения обещават придобиването на свръхестествени способности и власт над останалите хора. Почти винаги те са затворени общества, които създават приятното чувство, че единствено ти имаш привилегията да се занимаваш с интелектуални и духовни неща, до които другите хора нямат достъп. Преживяването на някои свръхестествени опитности създава чувството за издигнатост над останалите, за познание, което е недостъпно за другите.

 Дата на публикацията: 12 Март 2014 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици