02Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Конкурс за кампания против агресията в училище

ПРОЕКТ 

за организиране и провеждане на конкурс за „Кампания против агресията в училище“

СХЕМА НА ПРОЕКТА. СЪДЪРЖАНИЕ

 

1.             Фактори, които обуславят необходимостта от организирането и провеждането на конкурса. Социална небходимост и обусловеност.

2.              Цели и задачи на инициативата. Насоченост на проекта. Целеви групи.

3.              Същност на начинанието. Реализация.

 

1.        ФАКТОРИ, КОИТО ОБУСЛАВЯТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА. СОЦИАЛНА НЕОБХОДИМОСТ И ОБУСЛОВЕНОСТ.

Агресията, социалната изолация и рисковото поведение сред децата са едни от наболелите проблеми на съвременното общество. Това е така, поради факта, че децата спадат към т. нар. „уязвими групи лица”.

През първите години от съществуването на едно дете се формират неговите характер и навици. Именно в този период от живота си малолетните и непълнолетните придобиват знания и умения, наблюдавайки поведението на околните. От тях, макар и несъзнателно, те черпят модели за подражание – как да реагират в дадени ситуации, какво да е отношението им към останалите хора, към какво поведение да се насочат и придържат на обществени места и т. н.

Крехката (ниската) възраст на тези лица обикновено е причина за формирането и излагането на показ на по-бурни емоционални нагласи и преживявания. На несдържаност на чувствата и мислите и първосигнални реакции, които най-често не са обвързани със съзнание за последиците. Извършвайки определени противоправни деяния, децата не изхождат от предварителната оценка за резултатите, които техните постъпки са в състояние да предизвикат.

Предвид гореизложеното, малолетните и непълнолетните се разглеждат като особен тип субекти на правото. Това от своя страна е наложило изработването и на специален правен режим спрямо тях - определени правила, различни от тези, които се прилагат по отношение на възрастните (над 18 години). Този режим касае не само случаите, в които децата са жертви на насилие, но и когато самите те проявяват агресия спрямо другите.

Обикновено насилствените прояви (в т. ч. и психическият тормоз), особено, когато са извършени от деца, се окачествяват като отрицателни социални явления, чиито поява и развитие е необходимо да бъдат осуетени или сведени до минимум. Негативният заряд, с който е натоварено едно такова девиантно поведение, предизвиква и своеобразна ответна реакция от страна на обществото, изразяваща се в отправяне на морален укор, отпор и неодобрение от различни социални групи. Нетолерантността и дискриминацията (в т. ч. и множествената) представляват патологичен тип поведение, т. е. поведение, което се отклонява от нормалното.

Много и най-различни са факторите, които оказват влияние върху появата и развитието на агресията като форма на социални взаимоотношения. Те не могат да бъдат обхванати в своята цялост и изброени изчерпателно, поради което е достатъчно да се посочат само някои от тях:

- проблеми в семейството (развод между родителите, семейни скандали, липса/занижен родителски контрол, битови „злополуки”);

 - попадане на децата в неподходяща социална среда и обкръжение (в училище, на улицата и др.);

- демонстрация на насилие по средствата за масово осведомяване и обществените медии (телевизия, компютърни игри, филмови продукции, печатна и електронна преса);

- разпространението на наркотични вещества и техните аналози и безпрепятствения достъп на децата до тях;

- наложени в обществото „закостенели” схващания, представи и разбирания, които водят до изграждане на определени предразсъдъци и стереотипи, позволяващи неравнопоставеност в третирането на основата на различни критерии – пол, раса, етническа принадлежност, социално-икономическо положение и др.)

- толериране от страна на обществото и търпимост към подобни прояви;

Обикновено децата, които са склонни към проява на агресия се наричат „проблемни”. Истината е, че самите деца, които са в основата на един или друг конфликт, най-често са жертви на насилие. Тези ученици са проблемни, не защото „предизвикват проблеми”, а защото самите те имат такива. Тяхното поведение е един от най-сигурните показатели, че  се нуждаят от помощ, разбиране и подкрепа. Това е отправен към нас апел за съдействие. Ето защо отделянето и разграничаването им от другите деца, при които липсва подобно отклонение в поведението, не е особено правилно и засилва социалната изолация, в която те са попаднали. 

Децата са бял лист, върху който трябва да внимаваме какво пишем. Те са парче глина, а от нашите ръце зависи какво ще се получи от тях. Ето защо е изключително важно да внимаваме какъв пример им даваме със своите постъпки.

2.        ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ИНИЦИАТИВАТА. НАСОЧЕНОСТ НА ПРОЕКТА. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ.

СНЦ „Младежки Глас” – клон Русе е организация с общественополезна дейност, създадена изцяло в името на младите граждани на Република България и в подкрепа на техния потенциал, повишаване на тяхната инициативност, обществена отговорност и активно мнение. Сдружението има за цел да насърчи личностната и професионална реализация и изява на младежите и да спомогне за тяхното културно, духовно и морално израстване. 

Една от задачите на настоящата инициатива е да заостри общественото внимание върху редица проблеми, свързани с различните форми и прояви на агресивно поведение и да предложи конкретни методи за тяхното решаване.

Проектът има за цел да насочи вниманието на гражданите и неправителствения сектор към конкретно определена целева група – децата и по-специално – учениците, т. к. с годините именно училището се е утвърдило като социална среда за изява на младежите и място за установяване на социални контакти. Децата прекарват по – голяма част от времето си в класната стая и поради тази причина е нормално общуването и социалният диалог, в които участват, да се осъществяват предимно в рамките на съответното учебно заведение.

Изключително важно е възникването на рисковото поведение да бъде предварително осуетено. В тази връзка ценна роля играят дейностите по превенция. Необходимо е развитието на девиантния тип мислене да бъде пресечено още в зародиш., т. к. това е гаранция за предотвратяване на редица противообществени прояви в бъдеще, някои от които – с фатален край.

Една от главните мисии на настоящия конкурс е да допринесе за изграждането на съвършено нови психологически нагласи и ценностни ориентации у децата, да им помогне да видят по един различен начин социалните взаимодействия и връзки. Да насочи поведението им към постигането на социалнозначими резултати. Обикновено децата разполагат с неизчрепаема физическа и психическа енергия, която биха могли да изразходват, влагайки усилията си в постигането на нещо градивно – извънкласни дейности, участие в проекти и клубове по интереси, организиране и провеждане на училищни събития и др.

Специфична особеност на проекта е наличието на съвпадение между субектите, които имат право да участват в конкурса и целевите групи, към които същият е насочен. И това не е случайно.

Децата са най-прекият свидетел на случващото се в училище; те стоят най-близо до проблемите на своите връстници. Някои от тях дори са се сблъсквали с една или друга форма на насилствено поведение от страна на съучениците си и в този смисъл имат непосредствено впечатление за факторите, които оказват въздействие върху появата и развитието на агресията като социален феномен. Ето защо, според нас, те са и най-подходящи за включване в начинанието.

По този начин, ние от СНЦ „Младежки Глас“ – клон Русе бихме искали да акцентираме върху необходимостта малолетните и непълнолетни младежи да бъдат запознавани не само с предоставените им по закон права и възможности, но и с отговорностите и задълженията, които имат. Единствено и само по този начин, би било възможно да се изгради едно съзнателно, морално отговорно и критично общество. Така децата биха помогнали на самите себе си, т. к. те най-добре са запознати с проблемите, с които се сблъскват ежедневно.

Учителите, училищните педагози, психолози и педагогическите съветници също имат наблюдения върху причините, които пораждат конфликти сред децата и могат да дадат ценни идеи как да бъдат преодоляни подобни прояви и какви успешни методи могат да бъдат приложени за справяне с проблема.

В конкурса могат да участват индивидуално (т. е. самостоятелно) отделни ученици/учители/служители от персонала на съответното учебно заведение, които не са преподаватели, но длъжността им е свързана пряко с образованието и възпитанието на децата (училищни педагози, психолози, педагогически съветници и др.)

Участието може да бъде и колективно – напр. чрез сформирането на работни групи от ученици/учители/училищни педагози, психолози, педагогически съветници или комбинации от такива. Максималният брой лица, които могат да бъдат включени в работните групи е до /5/ петима участници. Лицата, влизащи в състава на съответния екип не е задължително да бъдат от едно и също учебно заведение, но в такъв случай те ще трябва да посочат т. нар. „училище – титуляр“, в рамките на което да бъде реализирана кампанията.

Няма ограничение за броя на отборите от съответното училище, които могат да се включат в конкурса. Едно лице може да участва в състава само на един отбор. Работната група има задължение да излъчи лице за контакт, с което да се води и осъществява комуникацията във връзка с конкурса (ръководител на екипа).

3.        СЪЩНОСТ НА НАЧИНАНИЕТО. РЕАЛИЗАЦИЯ.

Предвижда се инициативата да се проведе при спазване на конкурсното начало /принцип на състезателност и равнопоставеност между участниците/.

В надпреварата могат да участват:
  1. всички учители и ученици от 8 до 12 клас на средно общообразователните училища и професионалните гимназии, функциониращи на територията на област Русе
  2. всички 8-ми класове от основните училища и техните преподаватели
  3. служителите от персонала на съответното учебно заведение, които не са преподаватели, но длъжността им е свързана пряко с образованието и възпитанието на децата (училищни педагози, психолози, педагогически съветници и др.)

В конкурса нямат право да участват лица, изпълняващи ръководни функции в СНЦ „Младежки Глас“ – клон Русе, както и пряко анагажираните с организирането и провеждането на инициативата членове на сдружението.

Включването в конкурса става чрез подаване на проектни предложения в рамките на обявения 2 - месечен /двумесечен/ срок – от 00.00 часа на 01 септември до 00.00 часа на 01 ноември 2014 година. Всеки от кандидатите има право да подаде до 1 (едно) проектно предложение. Проектните предложения могат да бъдат подавани чрез електронния формуляр, вграден в официалния сайт на конкурса  www.spriagresiata.tk.

Всички изпратени предложения следва да отговарят на определени предварително зададени критерии, а именно поместената в тях кампания да е ясна, разбираема, да не се отклонява от зададената тема, да е реализуема, да не противоречи на морала и добрите нрави, да не призовава към насилие, и/или възмездие, да не проповядва омраза и/или нетърпимост.

Всички проектни предложения, които са преминали първоначалния подбор, ще бъдат публикувани на официалния уеб сайт на конкурса на 01 ноември 2014 г. По този начин ще бъде дадена възможност на публиката също да се включи в определянето на победителите. 

Проектните предложения следва да съдържат:

1) име на подателя; учебно заведение (кой клас е лицето – ако е ученик); лице и контакти за обратна връзка (телефон, е-поща);

2) идеята за провеждане на кампания - нейната същност (в какво се изразява); начина на организация и реализиране (по възможност); срок (времеви период), в който може да бъде осъществена (по възможност); необходими за реализирането ресурси (по възможност)- влагане на труд и материали, даване на идеи, съвети, разяснения и оказване на интелектуална помощ; водене на преговори с настоящи и бъдещи партньори по проекта; привличане на съмишленици и пр.); лого и слоган (мото) на кампанията;

 

3) критерии (показатели), по които е възможно да бъде измерена ефективността от провеждането на кампанията (по възможност)

Проектното предложение следва да бъде разработено текстово. Допуска се към него да бъдат приложени и файлове с допълнителна информация с оглед по – пълното представяне на идеята (снимки, рисунки, клипове, мултимедийни презентации и др.)

 

Конкурсът ще се реализира в сътрудничество със:

А)   Студентски съвет при Русенски университет „Ангел Кънчев“;
Б) Специалностите от професионално направление „Социални дейности“ („Социални дейности“ и „Клинична социална работа“) към Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“;
В)  Дирекция „Здравни и социални дейности“ към Община Русе;
Г)  Отдел „Закрила на детето“ към Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе;
Д)  Регионален инспекторат по образованието – Русе;
Е)  Местната комисия за борба с противообществените прояви на    малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ - Русе;
Ж) Комисия за защита от дискриминация /КЗД/ – Русе ;
З)  Сдружение БРИТМ /Българо-румънски институт по трансгранична медиация/ - Русе

Подадените в рамките на обявения срок проектни предложения ще бъдат разгледани и оценявани от 12 – членно жури, включващо по един представител на всеки от партньорите, участващи в инициативата. От страна на организатора – Клуб „Юрист“ към СНЦ „Младежки Глас“ – клон Русе ще бъдат включени трима представители. Възможност да даде гласа си ще има и публиката. Тя също ще участва в състава на журито. Проектни предложения, постъпили след срока, няма да бъдат разглеждани.

За целите на конкурса е създаден специален уеб сайт с подробна информация, изработен безплатно от СНЦ „Младежки Глас“ – клон Русе по инициативата на Клуб „ИТ“ – „Уеб проект“. Сайтът може да бъде посетен на адрес: http://spriagresiata.tk/ .

Официалната церемония по награждаването ще се състои на 15 декември 2014 г. На победителите в конкурса ще бъде оказано съдействие за реализиране на кампанията. Помощта ще се изразява в осигуряване на материална и интелектуална подкрепа (влагане на труд и материали; даване на идеи, съвети и разяснения; водене на преговори с настоящи и бъдещи партньори по проекта; привличане на съмишленици и др.)

На всички победители в конкурса ще бъдат връчени грамоти за особен принос в намирането на успешни методи за противодействие на рисковото поведение в училище. От БРИТМ са поели и ангажимент да осигурят за всички ученици от спечелилите отбори екскурзия до местна забележителност, както и продължаващо обучение под надслов "Академия за лидери". То представлява неформално обучение по застъпничество в училищна среда, комуникационнни умения и др. Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на официалния сайт на конкурса с цел да бъдат морално поощрени и стимулирани да се включват активно в провеждането на подобни мероприятия.

От БРИТМ – Русе ще проведат мониторинг на конкурса и ще се включат като посредници и наблюдатели в процеса на реализация на кампаниите – победители.

СНЦ „Младежки Глас“ – клон Русе е администратор на лични данни, съгл. Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. Предоставената от лицата информация ще бъде използвана единствено и само за целите на конкурса.


Дата на публикацията: 13 Октомври 2014 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици