11Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Национални конкурси за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема “Земята наш дом”

Заявка за участие

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ФОНДАЦИЯ  „ЕВРИКА”
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА
ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЕДИНЕН  ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА
/под патронажа на кмета на община Силистра/
 
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ “СРЕБЪРНА-2013” И РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ЕСЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ НА ТЕМА “ЗЕМЯТА НАШ ДОМ”
Посвещава се на “Световния ден на околната среда”- 5 юни и “Зелената седмица”
ВРЕМЕ:   31.05. - 02.06.2013 г.

Основните цели на конкурса:
1.     Да засили интереса на учениците към проблемите на екологията, да съдейства за формиране на гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на околната среда и биологичното разнообразие в страната и чужбина.
2.  Да се осигурят възможности за учениците:
   Да представят авторски идеи и интерпретации на определени теми, въз основа на извършени изследвания, целящи решаването на екологични проблеми;
   Да защитят собствени позиции по актуални за обществото проблеми;
   Да покажат оригинално мислене;
   Да се активизират младите хора в изследването и опазването на околната среда;
   Да се популяризира уникалното природно богатство на българската орнитофауна в резервата “Сребърна”.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
   Защитени природни обекти;
   Проблеми на чистотата на водите, въздуха и почвите и мерки за тяхното опазване;
   Битови и промишлени отпадъци – екологични проблеми, съхранение и преработка;
   Енергийни източници – видове: екологични проблеми, възможности и перспективи за развитие на алтернативни енергийни източници;
   Човекът и неговата жизнена среда;
   Биологично разнообразие – състояние и опазване;

УЧАСТНИЦИ:
Ученици от 6 до 12 клас, от страната и чужбина, които проявяват интерес към живата и нежива природа и имат конкретен принос в нейното изучаване и опазване. Участието е индивидуално и колективно /класове, кръжоци, школи, групи по интереси, експедиции, клубове и др./.

        УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Конкурсът се провежда в два дни;
Първи ден: Участниците пристигат, настаняват се и подреждат щандове с постери и други материали от изследователската и проучвателска дейност на ученическите екипи. Постерна защита.
Втори ден: Публична защита на проектите пред Националната комисия и другите участници.
Всеки индивидуален или колективен участник в конкурса трябва да разработи проект по избрана от него тема по едно от изброените по-горе направления.. Освен теоретичното изложение на проблема, проектът задължително трябва да съдържа описание на извършената практическа работа по неговото проучване, анализ и оценка на получените резултати и реализираните мероприятия за опазване на околната среда. От особена важност е разработваната тема в проекта да бъде конкретна и според възможностите на ученика /знания, умения, възраст и житейски опит/. Проектите да бъдат представени на постери, мултимедийна презентация и чрез публична защита. Хартиеният носител на проекта трябва да са написан на компютър в обем не повече от 15 стандартни страници /без приложенията/. Желателно е да се изпише името на учителя или консултанта, подпомогнал автора при разработването на проекта. Класирането ще става по-отделно в две възрастови групи - до 15 години и от 15 до 19 години.
 
Заявка за участие по приложения образец се приемат в срок  до 15.05.2013 г. на адрес:
гр. Силистра 7500
ул. "Добрич" 68 а
ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
Славянка  Стоянова
086 824 046 / 086 824 257             
GSM-0894 419 588
е-mail : Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Разработените проекти трябва да се изпратят на хартиен или електронен носител в срок до 10.05.2013 г. в Национален дворец на децата на адрес:
    1309 София, бул. „Ал. Стамболийски” № 191,
  НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА, ст. 420
Тел.: 02 / 920 23 17, в. 404, 413, 408; +359 2 929 28 95;
Факс: +359 2 920 23 27
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
www.npc-bg.org
ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ:
Оценяването на проектите ще се извърши от специализирани комисии за двете възрастови групи поотделно.
При оценката ще се имат предвид следните критерии: избор на актуален екологичен проблем за страната и района, в който живеят участниците; обосновка на избраните методи на работа и посочване на предимствата им; представяне на последователните етапи при реализирането на проектите; личен принос и новаторство при реализиране на проекта; оригиналност на проекта; естетическо,техническо и оригинално оформяне на постера; писмена и говорима грамотност; екологична и биологична култура на учениците представящи проекта; колективни участници, чийто брой надхвърля трима души, определят помежду си трима ученици, които се допускат до публична защита. Авторите на допуснатите до публична защита проекти трябва в рамките на 10 мин. да представят проблема, да обосноват своята теза и да защитят предлаганите идеи.
             
 Конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема “ЗЕМЯТА НАШ ДОМ”
Условия за участие в конкурса за рисунки:
I – ва възрастова група –I-IV клас
ІI-ра възрастова група-V-VІІ кл.
ІІI-та възрастова група VІІІ-ХІI кл.
•       Рисунките да бъдат изработени на картон в размер  35/50 см.;
•       Да не се паспартирани;
•       Възможно е използването на всякаква техника;
•       На гърба на всяка рисунка да бъдат отбелязани следните данни: трите имена на автора; точен адрес; учебен клас и навършени години; учебно заведение; телефони за контакти.
•       Краен срок за изпращане - 20. 05. 2013 г.
•       Рисунките да се изпращат на адрес:
гр.Силистра 7500
ул. „Добрич" № 68а, п. к. 150
Обединен  детски  комплекс
 Специално жури ще селекционира рисунките, с които ще бъде организирана изложба. 
Условия за участие в конкурса за есе, стихотворение, разказ.       

I – ва възрастова група –I-IV клас
ІI-ра възрастова група-V-VІІ кл.
ІІI-та възрастова група VІІІ-ХІI кл.
•       Творбите да бъдат написани на компютър в два екземпляра.
•       На гърба на всяка творба да бъдат отбелязани следните данни: трите имена на автора; точен адрес; учебен клас и навършени години; учебно заведение; телефони за контакти.
•       Краен срок за изпращане - 20. 05. 2013 г.
•       Творбите да се изпращат на адрес:  
гр. Силистра - 7500
                 ул.”Добрич" №68а, п. к. 150                       
  Обединен детски комплекс
Силистра
Обединен детски комплекс
тел. 086/ 82 40 46 // 086/ 824 257
Славянка  Стоянова
GSM-0894 419 588
е-mail  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 Дата на публикацията: 27 Март 2013 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици