01Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Регламент за провеждане на Национален конкурс „Зелената планета 2018”

 

          В конкурса могат да участват с творческите си работи ученици от различни възрасти в девет номинации.  

            Националният конкурс „Зелената платена 2018” е част от Международния детски екологичен Форум „Зелената планета 2018”, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета” в рамките на Международната му програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението”. 

Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България”,Руският културно-информационен център и Националният дворец на децата.

Цели и задачи на форума:

 • „Човек – Земя – Космос” - акцентиране вниманието на децата и подрастващите върху уникалността на планетата Земя, даряваща живот на всичко живо, а също и върху значението на усвояването на космическото пространство за развитието на науката и съвременните технологии;
 • „Свят без граници” - развитие на сътрудничеството на детските колективи в областта на екологията чрез обмяна на опит и провеждане на разнообразна творческа и природоопазваща дейност;
 •  възпитаване на децата от различните страни за толерантно отношение към единните    общочовешки ценности в съответствие с принципите за съхраняване на културното и природното разнообразие, на екологичното равновесие; с принципите на устойчивото развитие;

-формиране у децата и младежите на екологична култура и активна жизнена позиция в отношение към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството. 

КОНКУРСНА ПРОГРАМА НА ФОРУМА

Конкурсната програма на Форума се провежда в два етапа. Национален и Международен. 

Основен критерий за подбора на работите е в съответствие с описаните по-долу номинации. 

Победителите от Националния конкурс ще бъдат представени за участие в конкурсната програма на Международния детски екологически форум „Зелената планета 2018”.

Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума са руски и английски.

Конкурсът е посветен на Годината на екологията.

За участие в Националния конкурс се приемат творчески работи в следните номинации:

 1. „Природата – безценен дар, един за всички”– конкурс за социално-значимиизследователски и проектни работи по екология, съхраняване и възраждане на горските насаждения, енергоспестяване и грижовно отношение към природните ресурси:
  • резюме на работата – не повече от 2 страници формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0;
  • на реда след заглавието се посочва фамилия и име на автора, година на раждане;
  • оценява се актуалността на проблема, социалната значимост на изследванията и личния принос на автора за решаването на проблема.
 2.  „Експеримент в Космоса”– конкурс на училищни проекти за поставяне на физични, механични и еколого-биологични експерименти на борда на Международната Космическа Станция (МКС):
  • Резюме на работата – не повече от 2 страници формата А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0;
  • на реда след заглавието се посочва фамилия и име на автора, година на раждане;
  • оценява се реалната възможност за провеждане на експеримента на борда на МКС, актуалността на проблема, научността на представянето, социалната значимост на изследванията.

 3    „Природатаи съдбата на хората”– литературен конкурс:

 • творческите работи се предават в печатен вид, формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0, не повече от 2 страници;

на реда след заглавието се посочва фамилия и име на автора, година на раждане.

             -  оценявасе творческатаи художествената цялост, яркотоизложение.

    4.    „Зелената планетапрез погледа на децата”– конкурс за рисунки

 • изпраща се оригинала нарисунката формат А3;
 • на обратната страна на рисунката се посочва фамилия и име на автора, година на раждане;
 • оценява се отразяването на екологичната тематика, композиционноторешение, ниво на изпълнение, художествената изразителност, оригиналност на идеята.

5.  „Еко-обектив”– конкурс за кинорепортажи за екологичната социално полезна дейност на

       детските колективи:

 • изпраща се кинофилм с продължителност до 5 минути на DVDили  CDносители;
 • в титрите накинофилма (или в звуковия съпровод) се посочва: име и фамилия на автора (пълното) и годинатанараждане(илиимето накиностудиятаили творческияколектив); името нафилма; името на мястото, където се е осъществяваласоциално-полезна дейност; името на детскияколектив, който еосъществил социално-полезнатадейност;
 • в печатен видседублираследнатаинформация: Фамилия и имена автора (пълните) и годината на раждане (или името на киностудията или творческия колектив); името на филма; името на мястото, където се е осъществявала социално-полезна дейност; името на детския колектив, който е осъществил социално-полезната дейност;
 • оценявасеиздържаността на сюжетна линия, операторскатаработа. 

6.  „Многообразие на вековните традиции”– конкурс за отделни произведения и композиции от

     природни материали:

 • изпраща се снимка на работата или композицията сформат 18х24 см и повече;
 • на обратнатастрана на снимката се посочва фамилия и име на автора (пълно), година нараждане, списък на иизползванитематериали;
 • оценява се отразяването на темата на конкурса, използване на народни занаяти, композиционноторешение, ниво на изпълнение, художествената изразителност, оригиналностпри използване на природниматериали.

7. „Мода итрадиция– конкурс за колекцииразлични моделидрехи отекологичночисти

     материали, обединяващсъвременниястил и народнитетрадиции:

 • Изпраща се снимка на моделите дрехи сформат 18х24 см и повече, а също и  видеозаписнадефилетона  DVD, CDносител;
 • на обратната страна на снимкат се посочва фамилия и име на автора (авторите) (пълно, година на раждане, списък на използванитематериали;
 • оценява сеотразяването темата на конкурса, дизайнна модела, ниво на изпълнение, екологичностна използванитематериали.

8.  „Съвременни технологии в услуга на природата”– конкурс за сайтове и web-страници в

      Интернет на екологични и природоопазващи теми:

 • Строго изискванее представените сайтове задължително да бъдат качени в Интернет през целия период на провеждане на конкурса, а също така в тях да фигурира информация за авторите на сайта и че дадения сайт участва в конкурса „Съвременни технологии в услуга на природата” на форума „Зелената планета 2016”;
 • описание на конкурсната работа – не повече от 2 страници формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 и задължително посочване на електронния адрес;
 • на реда след заглавието се посочва Фамилия и име на автора (пълно), година на раждане;
 • оценява се отразяване на екологичната тема, оригиналност на разработката, ниво на владение на информационните технологии.

9.  „Природа. Култура. Екология”– конкурс за соловии колективниизпълненияна песнии театрални постановки.

Изисквания към оформянето на работите:

-изпраща се афиш, програма или кратък анонс за изпълнението, където се посочва:

 • Фамилия и име на автора (пълните) и годината на раждане;
 • Фамилия и име на художествения ръководител;
 • видеозапис на изпълнениетона DVDили CDносител;
 • фотографии на изпълнениетоформат 18х24 см и повече;
 • оценява сеотразяването на темата на конкурсаи нивото на изпълнение.

Заучастие в националнияетапсе приемат само тезитворчески работи, които отговарят на изброените по-долу изисквания:

 • конкурснитеработи не саплагиат, копие или частот работата на други автори;
 • всякаконкурсна работа трябва да отговаря наизброените горе изисквания;
 • конкурснитеработиса придружени от заявка сданни за участника: име, фамилия, години, клас, учебно заведение, адрес, телефон и E-mail;име и телефон на научен ръководител;
 • всичкитеконкурсниработии съпровождащите ги документи са изпратени от  учебните заведения (или индивидуално от участника) с пакет на адреса на организаторите на конкурсане по-късно от10 май 2018год.със забележказа конкурса „Зелената планета”наадрес: 

Руски културно-информационен център

За конкурса „Зелена планета”

Ул. „Шипка” № 34,

Фондация „Устойчиво развитие за България“

1504 гр. София

В резултат на провеждането на Националния конкурс „Зелената планета 2018” :

 • победителите се награждават с грамоти;
 • най-добрите творчески работи на Националния конкурс  се изпращат от организаторите за участие в Международния детски екологичен форум „Зелената планета 2018”
 • изпратените за участие в конкурса творчески работи не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания и сайтовете на организаторите на национално и международно ниво, да издадат диск с най-добрите музикални и артистични творби, да използват най-добрите рисунки и други произведения за организиране на изложби с тях в България и Русия.Организаторите не носят отговорност, ако публикуват участващите творби, а те са плагиат или са подадени с грешно написано име и фамилия. 

Победителите ще бъдат уведомени за датата на награждаването в Руския културно-информационен център чрез сайта на РКИЦ и НДД. 

Контактина Организаторите на Националния детскиекологичен конкурсЗелената планета 2018”:

Фондация „Устойчиво развитие за България”:

Тел./факс: 02-9584973,  0896719620

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. planeta@mail.bg

РКИЦ – отдел „Наука”Дата на публикацията: 23 Март 2018 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици