10Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Международния конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие”- 2016

 Апликационна форма - заявка за участие

ПРАВИЛНИК

на международния конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие”- 2016

Приет с Решение № 1330/30.06.2015 год. на Общински съвет - Монтана

Конкурсът за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” е съпътстваща изява на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев”. Неговата цел е подчинена на мисията на това значимо културно събитие. Съгласно неговия статут, то цели да запази богатите традиции на духовите оркестри и да популяризира творчеството на самобитния композитор Дико Илиев. В него участват с 30-минутна програма професионални и любителски духови оркестри от страната и чужбина без възрастови ограничения, както и мажоретни състави. Празниците нямат конкурсен характер. Те се провеждат на всеки две години.

Конкурсът за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” целисъщо да провокира вниманието на подрастващите към самите празници, към духовите оркестри и творчеството на Дико Илиев, към музикално-танцовото богатство на България. Активното познавателно отношение към темата на конкурса ще способства засъхраняване на културната памет като източник на духовна принадлежност и национално самочувствие в глобализиращия се свят. Всяко издание на конкурса има различен тематичен фокус, който се формулира от организаторите като подзаглавие към вече добилото известност заглавие “Тъпън бие, хоро се вие”.

а) Условия за участие в конкурса за рисунка. В конкурса могат да участват деца на възраст от 7 до 15 г., които при класирането ще бъдат разделени на 2 възрастови групи:

- І възрастова грапа – от 7 до 11 г.;

- ІІ възрастова група - от 12 до 15 г.

Всеки участник може да се представи с не повече от 3 рисунки за децата от І възрастова група - на формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ възрастова група – на формат 35 х 50 cm. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Те се представят или изпращат по пощата на организаторите най-късно до 1 април 2016 г., на адрес: ул. “Извора” 1, Община Монтана, 3400 Монтана.

б/ Журиранетосе осъществява от 5 членно жури, определено от организатора. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

в/ Критерии за оценка :

- естетически качества на рисунката;

- самостоятелност на работата;

- идеен замисъл.

г/ Наградите, определени от професионалното жури, са по 3 за всяка възрастова група:

- I място - статуетката на празниците и грамота

- II място - плакет и грамота

- III място – плакети грамота

 

Журито присъжда десет колективни награди на институции(училища, школи, клубове)- диплом за комплексно представяне.

Журито не е длъжно да присъжда всички награди. На всяко от призовите места (първо, второ и трето) журито класира по двама участници – един от България и един от чужбина.Професионалното жури, в зависимост от числеността и качеството на получените рисунки, определя квота от участниците, които да получат поощрителни награди – диплом за отлично представяне.

Наградите на отличените участници в конкурса за рисунка “ Тъпан бие, хоро се вие” се връчват в тържествена обстановка при откриването на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” – на 27 май 2016 г. На церемонията се поканва и Министърът на културата. В случай, че децата от чужбина не могат да присъстват, на церемонията по награждаването се поканват културните аташета на посолствата на съответните страни, за да получат наградата им. Творбите на отличените деца се предават на Художествена галерия “Кирил Петров” и зачисляват към фонда на галерията в раздел “Детско изкуство”.

Творбите на участниците, класирани на първите 50 места се показват на изложба в експозиционна зала “Кутловица” на дружество на художниците “Тенец” – Монтана. Изпратените творби не се връщат на авторите им.

д/ Организация на конкурса.

Като организатор Община Монтана поема ангажимента за разгласа на конкурса чрез писма до училищата, школите в страната, и прес-съобщения до медиите; поема отговорността за събиране на рисунките и организиране на журирането; осигуряване на грамотите, дипломите и връчването на наградите; подреждането на изложбата от детски творби; разгласа на резултатите от конкурса. Община Монтана поема разходите по престоя по време на празниците /2 хранодни и 2 нощувки/ на участниците, класирани на първо място в І и ІІ възрастова група, както и на един възрастен придружител /учител или родител/, който ще пристигне с детето победител на празниците. Пътните разходи са за сметка на самите наградени участници.Дата на публикацията: 17 Февруари 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици