31Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

 

  1. ВЪВЕДЕНИЕ


Безопасността на децата – участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми на обществото, тъй като е пряко свързан с опазване на живота и здравето на децата и учениците днес и с подготвянето им като знаещи, културни, дисциплинирани и отговорни участници в движението в утрешния ден и изисква усилията на цялото общество, а от образователната система – приоритет на работата с децата и учениците за развитие на определен начин на мислене и усъвършенстване на защитните механизми, които осигуряват личната им безопасност и сигурността на другите участници в пътното движение.

Анализът на най-тежките характерни произшествия с деца и юноши по пътищата на страната, води до няколко особено тревожни изводи :

–    Най–често те пресичат на неопределени за целта места, без предварително оглеждане за преминаващи МПС, внезапно навлизат в платното за движение,движат се неправилно по платното, улицата или пътя.

–    Децата и юношите, които управляват велосипеди, скейтбордове, ролери и други, поради липса на опит, поради незнание на правилата за движение или поради подценяване на опасността от пътна злополука, се движат неправилно по пътя или извършват неправилни маневри.
Настоящата програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение е съобразена с основната цел на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение и Програмата на МОН за нейното изпълнение.


II.  ОСНОВНА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА


Основната цел на Програмата е да се определят най–важните ангажименти на УЧИЛИЩЕТО и направления на дейността му, за да се подобри обучението на учениците за безопасно ползване на улиците и пътищата.

Настоящата Програма има следните основни ПРИОРИТЕТИ:

1.Възпитание и обучение на учениците от СУЕЕ  по безопасност на движението по пътищата за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.
2.Подобряване на учебната материално – техническа база и привеждането и към съвременните изисквания за качествен образователно-възпитателен процес; дидактическо осигуряване на възпитанието и обучението на децата и учениците, за осъществяване на резултантно обучение за опазване живота и здравето им като участници в пътното движение.

3.Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене на нови форми на работа за намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия с участието на учениците.

4.Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с общинските и районните структури по безопасност на движението.

5.Продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на движението по пътищата.
6.Участие в провежданите в областни и общински кампании и инициативи, свързани с опазване на живота и здравето на децата и учениците в пътното движение, участие в национални мероприятия и дейности, иницииране и провеждане на прояви на училищно ниво. Популяризиране на осъществяваното по БДП в СУЕЕ. 

ІІІ.ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1.Възпитание и обучение на учениците от СУЕЕ по безопасност на движение по пътищата, за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.
1.1.Прилагане на нови методи и подходи при провеждане на обучението по Безопасност на движението, съгласно изискванията на учебната програма и съобразно възрастовите особености на учениците, поставянето им в центъра на образователно – възпитателния процес – въвеждане на интерактивни форми на обучение в урочната и извънкласната дейност – дидактически и други игри, решаване на тестове и казуси, анализ на конкретни случаи и др.

1.2.Иницииране на срещи на учениците със служители от градския пътен контрол към КАТ, с цел повишаване на културата им на поведение като участници в движението, разбиране на необходимостта от спазване на правилата за безопасно движение, зачитане правото на другия на пътя, формиране на поведение за съхранение, отговорност, дисциплина.

1.3.Разработване и реализиране на дейности, при които се включват ученици от горен курс за обучение на децата по безопасност на движението,на принципа „големите учат малките” .
2.Подобряване на учебната материално–техническа база за привеждането и към съвременните изисквания за качествен образователно–възпитателен процес.

3.Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене на нови форми за работа за намаляване на предпоставките за възникване на ПТП с участието на ученици.
3.1.Периодична информираност на родителите по конкретни въпроси, свързани с безопасността на децата им, чрез теми разглеждани на родителски срещи.

3.2.Иницииране и съдействие за разработване, разпространение и разгласа чрез училищния сайт тематични информационни материали, предназначени за родители, свързани с възрастовите особености в поведението и реакциите на децата им като пешеходци, пътници и велосипедисти.
3.3.Създаване на условия и предпоставки за по–активен принос на родителите при изграждането, оборудването и обогатяването на материалната база на училището за качествен образователно – възпитателен процес по БДП и при организирането на извънкласни и извънучилищни дейности.
4.Разширяване формите на партньорство с общински и районни структури по безопасност на движението по пътищата.

4.1.Осигуряване в училището превантивна медицинска, психологическа и законодателна информация, свързана с последиците от ПТП и разнообразяване, активизиране и масовизиране на формите за извънкласна и училищна дейност по въпроси, свързани с БДП.

5. Продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на движението по пътищата.
5.1.Продължаващо обучение по въпроси на методиката и прилагане на съвременни подходи и практики на придобилите професионална квалификация учители по методика на преподаване на правилата за безопасно движение по пътищата в училището, в организирани форми и в системата на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.

5.2. Популяризиране на добрите педагогически практики за обучение по безопасност на движението, чрез семинари, работни срещи на учителите по БДП.

6.Участие в провежданите областни и общински кампании и инициативи, свързани с опазване на живота и здравето на децата в пътното движение, участие в национални мероприятия и дейности, иницииране и провеждане на прояви на училищно ниво.

6.1.Участие в провеждането на национални прояви, на областни и общински състезания, викторини и конкурси.Иницииране на училищни състезания, викторини и конкурси. Разгласа при провеждането на училищни прояви, свързани с БДП.

6.2. Участие в ежегодния конкурс по изобразително изкуство „С очите си видях бедата”, изготвяне на комикс, листовки по темата, изложби.

6.3. Съвместно с училищните медицински специалисти провеждане на обучение за придобиване на знания и умения по първа медицинска помощ с цел повишаване на здравната култура на учениците от училището.

6.4. Създаване на организация за гледане на видиофилми за пътнотранспортни произшествия с деца и ученици в Русенска област.

Успешното изпълнение на основната цел на програмата е възможно само чрез взаимодействието и партньорството на училището с:

–Общинската и районната администрация;

–ІІ- ро РПУ;

–Регионален център по здравеопазване – гр. Русе;

–Български червен кръст;

–Съюз на българските автомобилисти – гр. Русе;

–Представители на Училищното настоятелство;

Финансовото осигуряване на изпълнението на настоящата програма да се   реализира чрез активното съдействие на Училищното настоятелство при СУЕЕ - Русе. Като инструмент за организация и управление на дейностите, свързани с опазване живота и здравето на децата в пътното движение, тази Програма има отворен характер в рамките на целите, очертани от Програмата на МОН за изпълнение на Националната стратегия. Тя подлежи на текуща актуализация в съответствие с промените в обществената среда, във вижданията за постигане на целите, във финансовите, организационни и други възможности за изпълнение на задачите.Дата на публикацията: 25 Октомври 2019 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици