02Декември2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Проект: BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

„Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” - "УСПЕХ"

Дейности по проект "УСПЕХ" в СОУ за европейски езициДата на публикацията: 03 Юни 2022 Автор: Админ1