25Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Подаването на документи за прием на първокласници започва през месец май! Водеща

Подаването на документи за прием на първокласници започва през месец май!

 АКТУАЛНА КЪМ МОМЕНТА ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

От писмо на образователното министерство до началниците на РИО в страната

ДО
НАЧАЛНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

Във връзка с подобряване на организацията на дейността по записване на ученици в I клас и с оглед преодоляване на възникнали в последните години в някои училища проблеми и практически неудобства, Министерството на образованието, младежта и науката препоръчва:

1. В срок до 16.04. на съответната година, на основание чл. 150, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Педагогическият съвет на училището следва да определи реда за приемане на ученици в I клас, в това число график на дейностите, необходими документи, критерии за подбор.

  1. В срок до  17.04. на съответната година, в изпълнение на решението на Педагогическия съвет и на основание чл.  147, ал. 1, т. 1  и т. 9 от Правилника заприлагане на Закона за народната просвета, директорът със заповед обективира реда заприемане на ученици, определен от Педагогическия съвет.
  2. В срок до 30 май (срок, в който децата са получили удостоверение за училищна готовност) следва да се приемат молби (заявления) за записване и необходимите документи.
  3. От 30 май до 15 юни следва да се извършва записване на децата в I клас.

Още за приема в първи клас в СОУ за европейски езициДата на публикацията: 06 Януари 2014 Автор: СУЕЕ