25Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Решението на кмета на Русе за определяне на изпълнител на обществената поръчка за строежа на спортната зала в СОУЕЕ е правилно, реши Комисията за защита на конкуренцията

 

Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение жалбата на варненската фирма „Весела“ ООД срещу решението на кмета на Русе Пламен Стоилов за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет „Изграждане на пристройка мултифункционална спортна зала и битови помещения към съществуваща сграда на СОУЕЕ „Свети Константин–Кирил Философ“.
Жалбата срещу избора на изпълнител е внесена от „Весела“ ООД в средата на юни. Тя оспорва решението на възложителя като неправилно и незаконосъобразно и моли да бъде отменено.
Общината от своя страна поиска допускане на предварително изпълнение на решението, което обаче не бе разрешено от КЗК.
Жалбоподателят бе изложил твърдение, че комисията за класиране на офертите и избор на изпълнител не е разполагала със специалисти в областта на осигурителното право и специално в сферата на социалното и здравното осигуряване, което е довело до съществен пропуск в допускането на участника класиран на първо място и до разглеждане и оценяване на същия след подаване на писмената обосновка.
КЗК намира твърдението касаещо законосъобразността на комисията за неоснователно.
„Видно от Заповед № РД-01-383/27.02.2013г. на възложителя, назначеният състав на комисията е определен с оглед изискваният на закона, като включва петима членове, в т. ч. правоспособен юрист и експерт, заемащ длъжността началник “Контрол по строителството“. Лицата включени в състава на комисията са попълнили декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП и твърдените от жалбоподателя нарушения не се установяват при формиране състава на помощния орган“, посочва в тази връзка КЗК.
Според жалбоподателя на етап приемане и оценка на обосновки на офертите, класираният на първо място участник неправилно е класиран, тъй като е предложил нереалистична стойност по ценови показател. Варненската фирма развива аргументи, че заложеният от участника процент допълнителни разходи върху труда е нереалистичен и това обстоятелство е достатъчно да дисквалифицира участника от по – нататъшно участие в обществената поръчка.
След задълбочен анализ КЗК отчита, че „не са възникнали основания за отстраняване на „Техно Строй България“ ООД на обжалваното основание, преценката на комисията за приемането на обосновката е мотивирана и взета при спазена законова процедура и твърдението и аргументите в жалбата като неоснователни следва да се оставят без уважение“.

„Неоснователно се явява твърдението, че полученият краен резултат от комисията е опорочен, защото показателят по буква „А“ - предлагана цена, е некоректно изчислен, предвид нереалистичния процент по ценови показател „допълнителни разходи върху труд“ и при правилно оценени показатели би се получил друг резултат“, се твърди още в решението на Антимонополната комисия.

КЗК възлага на „Весела” ООД направените по производството разноски от община Русе в размер на 150 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.

Пълният текст на решението с анализ и мотиви на КЗК можете да видите в приложението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Символичната първа копка на залата бе направена на 17 септември 2012 година от тогавашния вицепремиер и финансов министър Симеон Дянков. За да бъдат усвоени средствата за построяването й, отпуснати от държавния бюджет, тя следва да бъде завършена до края на тази година. Според условията в обществената поръчка срокът, заложен за изграждането на съоръжението, е 3 месеца.

Източник: ТОП НОВИНИДата на публикацията: 01 Август 2013 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки