25Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Приемане на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителски грижи, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства Водеща

Приемане на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителски грижи, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Дата на публикацията: 23 Април 2019 Автор: СУЕЕ