11Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Министерството на образованието и науката публикува проект за промяна на правилата за прием в първи клас Водеща

Министерството на образованието и науката публикува проект за промяна на правилата за прием в първи клас

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование е публикувана в сайта на МОН. Всеки, който има мнение, може да даде становище или предложение до 28.08.2017 г. вкл. на имейли e.trichkova@mon.bg, l.damyanova@mon.bg и k.nikova@mon.bg.

В проекта на наредбата са коригирани редица норми, но напълно е пренаписан чл. 43 от Наредба № 10.

В § 12 е написано следното:
Член 43 се изменя:

„Чл. 43. (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на родителя/настойника, и определят прилежащи райони на училищата  за обхват на учениците.

(2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места без училища, от които са насочени учениците.

(3) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището се разпределят в следните групи:

  1.  Първа група - деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият му адрес не е променян в последните над 3 години  преди подаване на заявлението;

  2. Втора група - деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият му адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

  3. Трета група - деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия района на училището, но постоянният/настоящият му адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.

  4. Четвърта група - деца,  чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението

(4) За разпределянето в групите се взема посочения в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

(5) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.

(6) Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

  1. дете с трайни увреждания над 50%;

  2. дете с двама починали родители;

  3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;

  4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище; 5. други критерии определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.“

В мотивите, с които се предлагат промените в Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, се казва:

„За гарантиране равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик се въведе единен критерий за прием в първи клас – близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците. Така общините с повече от едно училище разработват система за прием. В някои населени места разработените от общините критерии също създадоха напрежение.“

Темата за прием на ученици в първи клас всяка година разгорещява диалога между училища и родители. Сега е моментът Вие, родителите, да изкажете мнението си. Дата на публикацията: 31 Юли 2017 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици