23Септември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Покана за провеждане на Oбщо събрание на Училищно настоятелство към СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ СУЕЕ  

        ЕИК:117078314, гр.Русе, ул. „Студентска“” №10,

          тел.: /+359 82/ 841 779, e-mail: office@souee-bg

                                        ПОКАНА

                                          ЗА

            ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ    

                                           на

Училищно настоятелство към СУЕЕ „Св. Константин -Кирил Философ”

По решение на Съвета на настоятелите  се свиква  Общо  събрание на Сдружение  с нестопанска цел „Училищно настоятелство към СУЕЕ“, съгласно чл. 28 от Устава, което ще се състои на 06.11.2018 година от 17:30 часа, в КОРПУС №2, зала 101 на РУ „Ангел Кънчев“,

при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за  дейността  на Училищното настоятелство за учебната 2017 / 2018 година.

2. Отчет на събраните и изразходвани средства  за учебната 2017 / 2018 година.

3. Освобождаване членовете на Съвета на настоятелите поради изтичане на мандата им.

4. Избор на членове на Съвета на настоятелите.

5. Обсъждане на други предложения и въпроси, касаещи правомощията на Училищното настоятелство. 

    При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието да се проведе същия ден в 18.30 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на членовете на сдружението след 04.10.2018  година всеки работен ден от 9 до 17 ч. на адреса на управление на сдружението – град Русе, ул. „Студентска“ №10.

Председател на Съвета на настоятелите

Биляна Симеонова

гр.Русе  - 04.10.2018 година                                                            Прочетено 2298 пъти
Публикувана в Важни съобщения
Дата на публикацията: 04 Октомври 2018 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици