22Май2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Полезно за учители

 

alt Правила за форматиране на текст
alt Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск)
alt Инструкция за прехвърляне на контакти от ABV.bg в Gmail.com

 


Доклади от Годишен педагогически съвет - 09.07.2018 г.

Директор:

Методически обединения:


Доклади от Годишен педагогически съвет - 06.07.2017 г.

Среден успех по класове, паралелки и учебни предмети - учебна 2016/2017 година
Информация за отсъствия - учебна 2016/2017 година

Методически обединения:


Православие и друговерие. Тоталитарни и деструктивни религиозни общества


Как да развиваме умения на 21-ви век в час?


Урок по доброволчество за Международния ден на доброволчеството


Дигиталните деца – надежди и тревога


Доклади от Годишен педагогически съвет - 06.07.2016 г.

Директор

Методически обединения


Методически материали - "Противодействие на училищния тормоз"


В помощ на класния ръководител - лекция "Дизайнерска дрога"


Доклади от Годишен педагогически съвет - 30.06.2015 г.

Директор

Методически обединения


Родителски стилове и партньорски отношения между родители и учители


Насилието над деца


alt Сборник от Четвърта международна научно-практическа конференция "Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството"

Доклади от Годишен педагогически съвет - 11.07.2014 г.

Директор

Методически обединения


Извън хватката на Хитлер – героичното спасяване на българските евреи


Какво представлява трафикът на хора?


Съвети за работа с хиперактивни деца с дефицит на внимание

 


Анкета за учители на Център за творческо обучение - "Общуването в училището на XXI век"


Наръчник за преподавателя в 5ти-8ми клас на общообразователните училища

Наръчник за преподавателя в 9ти-12ти клас на общообразователните училища


10 декември - Международен ден на правата на човека


Превенция на агресията. Стойностни модели за общуване. Приказки за ценностите

alt Извадка от ППЗНП - налагане наказания на ученици
alt Извадка от ППЗНП - издаване на характеристики на ученици

 


alt Конвенция за правата на детето
alt Факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето
alt 19 дни на ненасилие в училище 1-19 помагало
alt Помагало по превенция на насилието в училищата

 


Индексa за приобщаване


ПЪТЯТ НА БЕЖАНЦИТЕ - Игра за съпреживяване


Писмо от Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе


Правила за действия при телефонни злонамерени сигнали


Доклади от Годишен педагогически съвет - 11.07.2013 г.

Директор

Методически обединения


Проекти, представени на училищния кръг на Национален конкурс "Училището – желана територия на ученика"


alt

Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родителите


alt Бюлетин 3/13 на Информационен център "Европа директно"

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за учители с добри педагогически практики по гражданско образование на тема: „Гражданската култура в училищната общност“


Регламент на Националния конкурс "Училището – желана територия на ученика"


АНКЕТА: Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта


alt Работни материали от Педагогически съвет - 12.03.2013 г. (бюджет, работни заплати, движение на ученици, публикации)

Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета


Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища


alt План за управление при кризи вследствие на терористична дейност и Методическо помагало за действията на преподавателския състав в училищата

Анализ на анкета за класните ръководители от 12.12.2012


Културен афиш за месец февруари 2013 г. на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе /публикувано на 05.02.2013/


Общински Младежки Дом и Област Русе като партньори на Народно читалище „Захари Стоянов - 1937” Русе стартираха МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО – КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР, който в рамките на една календарна година ще предостави на младежите от града индивидуални и колективни безплатни консултации и обучения в различни направления съобразени с потребностите и интересите на младите хора. /публикувано на 05.02.2013/


Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009


Образователни материали за отбелязване Деня за безопасен интернет 2013

Още материали за безопасен интернет


График на олимпиади общински кръг 2012/2013 учебна година


Провеждане на Шестия конкурс за учители "Приятели на България"


Нов информационен портал на РААБЕ www.pedagozi.bg


Проект на Закон за предучилищното и училищното образование /от 19.10.2012/


Национална кампания срещу тютюнопушенето - материали за часа на класа


Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Център за професионално ориентиране - гр. Русе


Национален календар на извънучилищните дейности


Методически разработки за обучение за защита при бедствия и аварии


Допълнителен час по физическо възпитание и спорт

 


alt Нормативна уредба по БДП

alt Календар на учебната година - 2012/2013

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище /презентация/

Механизъмза противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище


Писмо от ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе, относно провеждане на часовете по БАК


Информация относно ЕС за деца, младежи и учители. Полезни връзки за подготвяне на час, посветен на Европа


Конкурс „Учител-будител във виртулното пространство“


Методически материали в помощ на учителя


Резултати от анкета с педагогическите специалисти от Годишен педагогически съвет - 2012


Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 28.06.2012 г.


Доклад от Трета международна научно-практическа конференция "Нови технологии в съвременното училище"


Доклади от Годишен педагогически съвет - 10 юли 2012 г.

Директор

Методически обединения:

Статистически данни за учебната 2011/2012 г.


Анализ на данните от профилактичните прегледи за 2011 г. на деца и ученици от 1 до 18 години от Русенска област


Сборник посветен на 100 годишния юбилей от връчване Нобеловата награда на Мария Кюри © Стефка Георгиева, Анка Билчева


Инструктажи за Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити


Наредба № 1 от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена