16Септември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Национално състезание за мултимедийни презентации “Водата – извор на живот”

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО  -  БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА  БУРГАС

ОБЩИНСКИ  ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС – БУРГАС

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО  КЪМ  ОДК - БУРГАС 

Национално състезание за мултимедийни презентации“Водата – извор на живот” 

С МОТО:  “ЧИСТА ВОДА ЗА ЧИСТА ЗЕМЯ!”  19-20 март 2015 г.   

І. ЦЕЛИ: Състезанието е част от образователния модел, чиято цел е да предостави възможност на учениците за съвместна работа, обмяна на опит и идеи за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.

 ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 6-ти до 12-ти клас, разделени в 2възрастови групи,отвсички училища, клубове, школи и извънучилищни звена от страната: 

  • І-ва възрастова група– 6-8 клас - участието е индивидуално или колективно до 3  /трима/ ученици 
  • ІІ-ра възрастова група– 9-12клас -участието е индивидуално или колективно до 3  /трима/ ученици 

Заявки за участие и мултимедийните презентации на CD или USB - флаш памет се приемат до 27 февруари 2015 г. 

Важи датата на пощенското клеймо! 

ІІІ. Общи изисквания към участниците и защита  на мултимедийна презентация: 

·Мултимедийните презентации трябва да представят работа по значим проблем или по проект/проекти с практически и изследователски характер;

·Участниците трябва да са усвоили  знания за водата като абиотичен фактор на природната среда, като природен ресурс и среда на живот;

  • Да познават  екологични проблеми, касаещи чистотата на водите в България и начините за тяхното решаване;
  • Да имат умения за публично представяне и защита на идеи и проекти;
  • Да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация по тематичното направление на състезанието. 

Регламент:След предварителна селекция, допуснатите мултимедийни презентации се защитават пред комисия в рамките на 10 минути. След приключване на презентацията участниците отговарят на въпроси на комисията. 

Всяко учебно заведение  участва в състезанието само с една мултимедийна презентация в съответната възрастова група. 

Критерии за оценка: 

  • Значимост на представения проблем или тема
  • Научно и задълбочено познаване на темата
  • Практически и изследователски характер на разработката
  • Оригиналност и естетическо оформление на презентацията. 

Класиране:  І-во, ІІ-ро, ІІІ-то място. 

ЗАБЕЛЕЖКА:Крайният срок за изпращане на мултимедийните презентации за предварителна селекцияе не по- късно от 27.02.2015 г. на CD или USB - флаш памет.  

Важи датата на пощенското клеймо!

пощенски адрес:

Общински  детски комплекс,

ул:”Райна Княгиня”11

8000 гр. Бургас 

Мултимедийни презентации, пристигнали извън определения срок или по електронна поща, не се разглеждат и журират! 

Информация за допуснатите до национална защита мултимедийни презентации ще бъде качена на сайта на Общински детски комплекс-Бургас: www.odk-burgas.com  до 13.03.2015 г.

ЗАЯВКА  ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТОМОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И НА АДРЕС:

www.odk-burgas.com

ЗАБЕЛЕЖКА:ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО ЧРЕЗ КОРЕКТНО ПОПЪЛНЕНА БЛАНКА – ПО ОБРАЗЕЦ. 

Разходите по пребиваването /пътни, дневни, нощувки/ са за сметка на участниците.

 Дата на публикацията: 14 Януари 2015 Автор: АдминПД