19Септември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Национален конкурс за детска рисунка и фотография/фотоколаж

РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на Национален конкурс за детска рисункаи фотография/фотоколаж

Конкурсът се осъществява по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето в рамките на Национална кампания на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”.

 1.  ТЕМА
  1. Тема на конкурса:„Победи опасността!”
  2. Подтеми:
   1.  „Победи опасността у дома”
   2.  „Победи опасността на пътя и в превозното средство”
   3.  „Победи опасността на местата за игра, отдих и забавления”  

 

Идеята на рисунката, фотографията/фотоколажът трябва да носи в себе си послание за безопасна среда, свързано с представите на детето за рисковете на физическата среда като места и уреди у дома, в детската градина, училището, на пътя и в превозното средство, на детски площадки, около и/или въвводни басейни и др., водещи до опасност от инциденти и травми, да показва  правилното поведение, с което опасностите могат да бъдат предотвратени или средствата, с които могат да бъдат обезопасени. Какви биха искали да бъдат условията вкъщи, в квартала, когато oтиват на училище, когато са на улицата, когато са с приятели или родителите си, когато играят, спортуват или се забавляват, за да се чувстват в безопасност и защитени.За целта е необходимо родителите и учителите да научат децата да видят опасността, да я разпознаят, да намерят най-безопасния начин за избягването й.

 

 1. ЦЕЛ

Целта на конкурса е, като провокира интереса  да предотврати и да намали случаите на инциденти и битов травматизъм при децата, като самите деца идентифицират и осъзнаят възможните опасности и начините да ги избегнат;  да насочи вниманието на родителите и обществото към темата за детската безопасност; да даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата и да развие креативното им мислене.

 

 1. ОРГАНИЗАТОР

Конкурсът се организира от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с държавните институции, органи по закрила на детето и граждански организации, ис активното съдействие и участие на общините.

 

4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОБХВАТ НА КОНКУРСА

4.1.Конкурсът се провежда в периода 23 април – 1 ноември 2014 г.

4.2.Приемане на творбите, с които децата участват в конкурса:23 април – 1 септември 2014 г. (краен срок).

4.3.Награждаване на авторите на отличените творби: 1 ноември 2014 г.

4.4.Конкурсът е национален и обхваща територията на цялата страна.

 

5.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

5.1.    В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст от 5 до 18 години, които са разделени на 4 възрастови групи:

І.група –  5- 6 години;

ІІ.група – 7-10  години;

ІІІ.група – 11-14 години;

ІV.група – 15-18 години.

5.2.    Всяко дете има право да участва с до 3 творби по темите на конкурса, с рисунка, фотография или фотоколаж.

5.3.Рисунките трябва да са с размер блок 4 /формат А 4/ или размер 35/50 см. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Могат да бъдат изработени с моливи, пастели, флумастери, водни или маслени бои и др.

5.4.    Фотографиите/фотоколажите трябва да са с размери от 20/30 см до 30/40 смили файлове с препоръчителни параметри: 8-битов цвят; формат jpeg; минимум 2400 px по дългата страна и с максимум jpeg 10 компресия, максимум 200 dpi– разделителна способност.

5.5.    На гърба на рисунките, фотографиите, фотоколажите трябва да бъдат изписани:

 • трите имена и възрастта на детето;
 • населеното място, в което детето живее.

5.6.    Рисунката, фотографията или фотоколажът задължително се придружава с талон, който съдържа информация за творбата и данни за обратна връзка:

 • трите имена и възрастта на детето/ученика;
 • име на родител/лице, полагащо грижи за детето;
 • име на преподавател;
 • населено място, в което детето живее;
 • адрес за кореспонденция;
 • телефон за връзка с родителя/лицето, полагащо грижи за детето;
 • телефон за връзка с преподавателя на детето;
 • електронен адрес на родителя/лицето, полагащо грижи за детето;
 • електронен адрес на преподавателя на детето;
 • заглавие на избраната подтема на конкурса, в която творбата участва;
 • описание на опасността, която е изобразена и на това, което е необходимо да се направи, за да бъде победена;
 • декларация от родител, че е съгласен творбите на детето  му – фотографиите на/с детето му да бъдат използвани единствено в превантивни кампании/материали на ДАЗД и държавните и неправителствените органи и организации, партньори на ДАЗД в реализирането на конкурса.

5.7.    Творби без посочените данни по т. 5.5 и т. 5.6 няма да бъдат допускани до участие в конкурса.

5.8.    Крайният срок за изпращане на творбите е 1 септември 2014 г.

 • Рисунките се изпращат на адрес: Държавна агенция за закрила на детето, гр. София, 1051, ул. „Триадица”  № 2, „За Националния детски конкурс”.
 • Фотографиите и фотоколажите се изпращат на адрес: Държавна агенция за закрила на детето, гр. София, 1051, ул. „Триадица”  № 2, „За Националния детски конкурс” или по електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

5.9.  Творбите, с които децата участват в конкурса, не се връщат на авторите.

 

6.ВИДИМОСТ

6.1.    Стартирането на конкурса и регламентът за неговото провеждане се обявяват чрез интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето - www.sacp.government.bgи интернет страниците на партньорите- държавните институции, органи по закрила на детето и граждански организации.

 • вестници, радиа и телевизии по преценка на организаторите;
 • флаери и др.

6.2.    Организаторите могат да предоставят информация за конкурса в общини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи и други учреждения по тяхна преценка.

6.3.    Победителите от конкурса се уведомяват по телефон/електронна поща или с писмо на посочения за кореспонденция адрес и се оповестяват чрез интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето - www. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

7.       ЕТАПИ НА КОНКУРСА

Организацията и провеждането на конкурса преминават през няколко етапа:

Iетап: Оповестяване и начало на конкурса:

23 април 2014 г.

II етап:Приемане на творбите, с които децата участват в конкурса:

23 април – 1 септември 2014 г.

IIIетап:Оценяване на получените творби в отделните възрастови групи по трите тематични области в 2 категории: 1 – рисунка;  и 2 – фотография/ фотоколаж:

8 - 12 септември  2014 г.

IVетап:Оповестяване резултатите от конкурса и информиране на авторите на наградените творби:

15 - 19 септември  2014 г.

IVетап:Организиране на изложба в гр. София с наградените и други избрани творби от конкурса:

30 и 31 октомври 2014 г.

V етап:Откриване на изложбата и връчване на наградите:

1 ноември 2014 г.

 

 

8.ЖУРИ

8.1.    Подборът и класирането на творбите се осъществява от жури, в състава на което по покана на председателя на Държавната агенция за закрила на детето ще бъдат включени деца от Съвета на децата към ДАЗД и представители на изкуството, психолози и експерти.

8.2.     Журито класира и определеля творбите на І, ІІ и ІІІ място за всеки един от трите тематични раздела по възрастови групи, като отделно класира рисунките и отделно фотографиите/фотоколажите.

8.3.Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

8.4.Критерии за оценка:

 • основен - интерпретация на темата /идеен замисъл и яснота на посланието/;
 • креативност и оригиналност на творбата;
 • универсалност на посланието.

 

9.НАГРАДИ

Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди. Ще бъде издаден сборник с наградените творби.

9.1.    Наградите, определени от журито, са по 3-те тематични раздела за всяка възрастова група:

За рисунка:

 • I място- грамота и предметна награда;
 • IIмясто- грамота;
 • III място- грамота.

За фотография/фотоколаж:

 •  I място- грамота и предметна награда;
 • IIмясто- грамота;
 • III място- грамота.

Предметните награди ще бъдат съобразени с възрастта и потребностите на децата.

Ще бъдат присъдени допълнителни грамоти, тематични и специални награди от партньорите на конкурса.

 

10.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

10.1.  С творбите на участниците, класирани на първите три места се организира изложба. С останалите рисунки може да се организира и втора изложба.

10.2.  Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

10.3.  Творбите не подлежат на връщане и с тях се формира фонд на конкурса.

За информация тел.: 02/933 90 36.

 Дата на публикацията: 19 Юни 2014 Автор: АдминПД