20Август2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Нови конкурси на фондация „Вигория“

 

Съветът на Обединена Европа обяви 2015 година за „Европейска година на развитието”. Икономическото и социално развитие на едно общество зависи от много фактори, но то безспорно зависи  от личностното развитие  на гражданите на това общество и най-вече на младите и на  ангажираните с интелектуален труд. Темата „развитие” е тясно свързана с постиженията в областта на науката и с ефективното използване на един много важен ресурс –  ВРЕМЕТО.

ФОНДАЦИЯ „ВИГОРИЯ“ обявява следните  конкурси:

 

КОНКУРС: АЛХИМИЯ НА ВРЕМЕТО

Национален конкурс за написване на есе на тема: „АЛХИМИЯ НА ВРЕМЕТО“ за ученици от 7. клас и ученици от горен курс.

Хората се различават по раси, възраст, класова и религиозна принадлежност, обичаи, характери, образованост, мироглед, пръстови отпечатъци, единен граждански номер и т.н., но всички, абсолютно всички имат еднакъв запас от време, в рамките на един час, на един месец, на една година. За всеки човек времето тече еднакво бързо. Секундата е с една и съща стойност за всяко живо същество. Един от многобройните фактори, които формират човешките индивиди като различни и неповторими е отношението им към времето. Развитие, ефективност и разумно използване на времето са фактори, които са в пряка зависимост при формиране на развитото „Аз” на всеки човек.

„Времето е в нас и ние сме във времето”.

Тази мисъл върху белия лист, завещана ни от един ярък представител на плеадата мъдреци на българския народ – Васил Левски – има своята непреходна стойност. Водачите на народа безспорно са съзнавали огромното значение на духовното наследство, предавано на следващите поколения, на необходимостта от приемственост и натрупване на познание. Мисълта е движела ръката върху белия лист, за да съхрани за поколенията, вечността на една мъдрост...“Времето е в нас и ние сме във времето.”

Патриархът на българката литература Иван Вазов, ни завеща своето разбиране за времето, което в препускащото съвремие придобива все по-голяма достоверност.

„Времето е чисто злато,

можеш да си набереш,

но помни, че е крилато,

бърза, хвърка щом се спреш”.

/От „Алхимия на времето“/

Умеем ли да събираме дребните „песъчинки“ от време и да ги превръщаме в „злато“?

Кои сме ние? В каква насока ще се развие даден човек, зависи както от неговите вродени качества, така и от обкръжаващата среда –  какво чете, какви идеи допуска до себе си и обслужва. Като част от квантовия свят, където всичко е взаимно свързано, всеки човек е детерминиран от заобикалящата го среда, но в същото време всеки човек е важен фактор за въздействие върху тази среда.

Разкажете за вашето отношение към времето като ресурс за развитие. В какви извънкласни форми на обучение участвате. Как оползотворявате свободното си време. В какви дейности на доброволен труд и социален ангажимент участвате. Примери от живота на видни личности или ваши близки за отношението им към времето. Какво ви харесва и какво не ви харесва при реализиране на учебните часове и оползотворяване на времето в часовете по химия и физика.

Размерът на есетата може да бъде от две до пет страници, нормален формат на А4, шрифт Times New Roman, размер на буквите 14.

Есетата изпращайте по електронен път и също така напечатани по пощата. Можете да изпращате есетата по електронен път на следните  адреси едновременно: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като спазите крайния срок  -   15 април 2016 г.  

В напечатан вид по пощата есетата изпратете в интервала от 1 до 15 април 2016 година на адрес:

СОФИЯ 1000

Централна поща

Пощенска кутия 130

 

Есетата да бъдат съпроводени със следните данни в посочения ред:

- трите имена на ученика, клас, паралелка

- пълен пощенски и електронен адрес  и телефонен номер на  училището.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 20 май 2016 година чрез уеб страниците на Фондацията и електронните адреси на участниците. Допълнително ще се обяви начина на раздаване на паричните и предметни награди за ученици.

КОНКУРС: С ЛЮБОВ КЪМ НАУКАТА

Национален конкурс за учители по химия и физика и ученици от 7. клас и горен курс.

Науката винаги е била стожер на развитието. Тя е едно широко поле за изява на личности, които целенасочено разширяват своите компетенции за разкриване на нови, неизвестни научни истини.

Малка България има своите заслуги за обогатяване на световната съкровищница от открития и разширяване  на човешкото познание.

Още след отхвърляне на османското владичество в България, жаждата за свободно развитие се проявява във всички сфери. Особено силно  се усеща тя в областта на образованието и науката. В началото на 20-ти век се появяват открития, които са от значение както за родната наука, така и в световен мащаб.

След създаване на стабилни фундаменти на отделните науки от основоположниците, идва цяла плеада от учени, които вливат своя принос в родната и световната наука. Следата, която оставят българските учени, независимо дали извършват своята изследователска и преподавателска дейност у нас или в чужбина, не бива да избледнява с годините. И това не е само като знак на признателност, а и затова, защото животът и дейността на тези изследователи  е истинска съкровищница от примери на богати духовно личности, носители на непреходни с времето качества – трудолюбие, усъвършенстване на собствените компетенции, самоконтрол, отговорност, системност, концентрация, любов към науката и прогреса, хуманизъм и др.

„Без корени не може да се лети”, гласи една поговорка. Познанието за собствените корени като народ в исторически, родови и психологичен план създава стабилен фундамент за способността за „полет”, независимо в коя област на човешкото познание ще се реализира младата личност – наука, промишленост, селско стопанство, образование, култура и др.

Фондация „Вигория”, съвместно с .........., обявява конкурс за ученици и учители по химия и физика на тема:„ С любов към науката”. Конкурсът е посветен на  живота и дейността на  български учени –  химици, физикохимици, биохимици  и физици.

Дейностите на участниците в конкурса могат да бъдат:

интегрални уроци за живота и дейността на български учени, съпроводени с демонстрации и съобщения за открития в различни научни области; провеждане на урок-конференция: „Учени от родния ни град”, „Учени от нашия район”, „Български учени”; посещения на природонаучни музеи; срещи с учени от района или селището; събиране на спомени; провеждане на интервюта; презентации;

създаване на кътове „Български учени” в съответните кабинети или на подходящо  място  в училището; постер в снап-рамка може да се направи за поредица учени, като се постави снимка и кратка справка за учения в размер на един лист А4.

Изпратените материали за участие в конкурса трябва да бъдат оформени в папка, придружени с начална страница с координатите на училището и учителя-ръководител, както и списък на дейностите и имената на учениците.

Срок за подаване на заявка за участие в конкурса – 15 април 2016. Ще се приемат материали и на училища, които не са подали заявка за участие.

Срок за изпращане на материалите (на диск и хартия едновременно) - от 15 март до 15 април 2017 г.

Пощенски адрес:

СОФИЯ 1000

Централна поща

Пощенска кутия 130

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 20 май 2017 година чрез уеб  страниците на Фондацията и електронните адреси на участниците. Допълнително ще се обяви начина за раздаване на паричните и предметни награди за учители и ученици.

Възможни са допълнителни пояснения към конкурса.

Електронни адреси за комуникация /използвайте ги едновременно/: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.Дата на публикацията: 11 Декември 2015 Автор: АдминПД