18Септември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Д „НП Централен Балкан“ обявява Конкурс за приложни изкуства на тема „Централен Балкан – с очите на младостта“ 2015

Конкурсът „Централен Балкан - с очите на младостта“ 2015 е посветен на годишнината от създаването на защитената територия - 31 октомври. Има за цел да превърне изкуството в посланик на Национален парк „Централен Балкан“, като с художествени изразни средства се пресъздаде красотата и разнообразието на неговата съхранена дива природа и се покаже неговият уникален образ през погледа на младите творци. Идеята е както да се популяризира Националният парк, така и да се създадат условия на участниците в конкурса да открият своето „АЗ“ в благородната кауза за защита на природата.

 В Конкурса „Централен Балкан – с очите на младостта“ 2015 могат да се състезават участници от цялата страна, от 14 до 19 години, разпределени в две групи:

Първа група: Ученици от всички общообразователни училища и обслужващи звена в системата на МОН

Втора група: Ученици от специализирани паралелки, гимназии по изкуствата и школи по изобразително изкуство

Конкурсът ще се проведе в три категории: „изобразително изкуство“, „приложно изкуство“ и „сувенири“.

Категория 1. Изобразително изкуство

Участниците предоставят  до 2 (две) творби. Творбите следва да са художествено пресъздаване на природата на Националния парк: пейзажи, характерни обекти на живата и нежива природа в него – върхове, водопади, растения, животни.

Творбите в категория “Изобразително изкуство“ трябва да се представят в паспарту/рамки, с размери формат от 35/50 см  до  формат 50/ 70 см.

Техники:

 • Живописни: Акварел, Темпера, Масло;
 • Пастел, Линогравюра, Компютърна графика;
 • Приложни: Хартиена пластика, Батик;
 • Смесени: Колаж, Гваш, Апликация  


Категория 2. Приложно изкуство

Участниците предоставят до 2 (два) експоната -  скулптури, пластики, декоративни и приложни творби, дърворезба, керамика, текстил и други, с фигурални елементи и цветово, тематично свързани с природата. 

Категория 3. Сувенири

За участие се допускат както индивидуални творци, така и Училища по изкуствата, Клубове и Школи. Индивидуалните участници представят до 2 (две) творби. Училищата по изкуствата, Клубовете и Школите представят до 5 (пет) творби. Сувенирите следва да изобразяват характерни (разпознаваеми) за Националния парк обекти от неживата и живата природа (пейзажи с върхове, водопади; растения, животни и др.), изпълнени самостоятелно (пана, малки пластики, фигурки, кукли, резбовани рамки (с вътрешен ръб 22х15 см) за снимки/рисунки, др.) или апликирани върху други носители (чинии, чаши, др.), включително и с използването на материали и техники и от двете категории - изобразително изкуство и приложно изкуство.

Общи условия на Конкурса:
 

 • Информация за Национален парк „Централен Балкан“ е представена на сайта www.centralbalkan.bg
 • Желаещите да участват изпращат творбите си на  адреса на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ – 5 300, Габрово, ул. „Бодра смяна“ 3, с изрично упоменаване – „За конкурса“. Разходите за изпращане са за сметка на участника. Получени творби не се връщат.
 • Срок за получаване на творбите - 20 октомври 2015г.
 • Задължително условие е творбата да не е показвана досега в печатно или интернет издание. Няма да бъдат оценявани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и са достъпни в интернет.
 • При индивидуално участие, на гърба на всяко  произведение (или върху придружаващ етикет) се изписват: трите имена на участника, адрес, години, училище/клуб/школа, наименование на произведението, преподавател, номер на телефон за връзка, e-mail.
 • За Училищата по изкуствата, Клубовете и Школите, участващи в Категория 3 „Сувенири“, се изписва: наименование на Училището/Клуба/Школата, адрес, автор на творбата – години, преподавател, лице за контакти, номер на телефон за връзка, e-mail.
 • След приключване на конкурса, наградените творби и представените за участие се предават във Фонда на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, която си запазва правото да ги използва в свои изяви и изложби, реклами и благотворителност.
 • Участниците приемат условието техните творби да останат във Фонда и да бъдат използвани и отпечатвани върху информационни и рекламни материали, издавани от Дирекцията на Националния парк.   


КЛАСИРАНЕ:

Класирането на творбите се извършва по групи и категории от компетентно жури, включващо професионални художници и представители на организаторите.

Награден фонд:

Във всяка от двете групи, за всяка от трите категории ще бъдат връчени първи, втори, трети и поощрителни награди. Наградите представляват професионални художествени материали, на стойност, както следва:
 

 • за първи награди – в размер на 100 лв.;
 • за втори награди – 80 лв;
 • за трети награди – 50 лв.;
 • за поощрителни награди - 20 лв.


Всички участници получават грамоти за участие.

Допълнителни награди:

За най-успешно представило се училище от първа група участници - Почетна грамота на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и комплекти Образователни пакети „Паркът като класна стая“.

За най-добре представило се училище /школа /клуб от втора група участници - Почетна грамота на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и участие на 9 деца и ръководител в петдневен пленер в Национален парк „Централен Балкан“ през 2016 г.

За ръководители и преподаватели на участници в конкурса – Почетна грамота на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и издания за „Централен Балкан“.

Списък с имената на победителите ще бъде публикуван в сайта на Дирекцията www.centralbalkan.bgи Facebook до 31 октомври 2015г.

Награждаването на участниците ще се състои в  Габрово, през м. ноември 2015г., като датата и мястото ще бъдат оповестени допълнително.Дата на публикацията: 18 Октомври 2015 Автор: АдминПД