18Септември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Информация за отпускане на стипендии „Готови за успех”

Стипендиантската програма "Готови за успех" е програма на Фондация "Помощ за благотворителността в България" (ФПББ) от 2006 г.

Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове. Тези деца разполагат с минимални ресурси, за да покрият основните си потребности, принудени са да работят и рядко продължават образованието си - единственият им доход е отпусканата от държавата пенсия.

Стипендиите „Готови за успех" са уникални с две неща.
Първо, средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения - от фирми, и от частни лица.
И второ, водещ критерий е успехът на кандидатите. Програмата подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключително добри постижения и отличен успех. В този смисъл програмата е и предприемаческа.

Програмата се подкрепя от множество частни дарители и компании, работещи в България. Традиционно домакин на церемонията по връчването на стипендиите е Софийският университет „Св. Климент Охридски".

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
1. За учениците
• Да се обучават в текущата учебна година в 12 клас
• Да се обучават в редовна форма на обучение в държавно или общинско училище за учебната 2015-2016 г.
• Да са сираци или полусираци
• Да имат успех от завършен 11 клас не по-нисък от отличен 5,50;

2. За студенти в І курс
• Да са сираци или полусираци
• Да нямат навършени 26 години
• Да бъдат студенти в първи курс през учебната 2015-2016 г;
• Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2015-2016 г. в държавно висше учебно заведение
• Да имат среден успех от дипломата и кандидатстудентските изпити или матура (когато тя е основание за прием) не по нисък от Много добър - 5,00;

3. За студенти след І курс
• Да са сираци или полусираци
• Да нямат навършени 26 години
• Да бъдат студенти в бакалавърска или магистърска степен през учебната 2015 - 2016 г.
• Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2015 - 2016 г., което да е упоменато в Уверението от учебното заведение
• Да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 5,00.

II. Необходими документи:
1. Молба формуляр по образец:
+ Формуляр за ученици - Изтегли
+ Формуляр за студенти 1-ви курс - Изтегли
+ Формуляр за студенти от 2-ри курс и нагоре - Изтегли
2. Копие от дипломата за завършено средно образование и документ с оценки от приемни изпити (САМО за студентите, които през учебната 2015/2016 се обучават в първи курс
3. Уверение от учебното заведение с указан среден успех от предходната година и заверена 2015/2016 учебна година.
4. Удостоверение за декларирани доходи на кандидата и неговия родител / настойник
Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене. Удостоверението трябва да съдържа информация за декларирани доходи за 2014 г.
5. Копие от смъртен акт на починал родител
6. Документ от институцията, в която живее кандидата (ако е настанен в такава)
7. Служебна бележка за доходите на родителя (настойника) - за доходите, изплатени за периода от март до септември 2015
8. Служебна бележка за доходите на кандидата (ако работи към момента на кандидатстване) - за доходите, изплатени за периода от март до септември 2015
9. Декларация, собственоръчно написана, в свободен текст и подписана от кандидата дали той или член на неговото семейство имат регистрирани фирми. (не е необходима нотариална заверка)
10. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни по образец - Изтегли
11. Снимка
12. CV на кандидата – само за студентите

Важно 1: Декларациите се попълват от кандидата (за навършили 18 години) или от родител/настойник, ако кандидатът е под 18 години.
Важно 2: Попълването на документите е задължително като за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново.
Важно 3: При липса на промяна в обстоятелствата, стипендиантите от кампания „Готови за успех" 2014/2015 г. представят само уверение, попълнен формуляр, служебна бележка за доходи на кандидата и родителя/настойника за 6 месеца назад и CV.

III.Срок и начин за подаване на документите
Срок за подаване на документите: до 6 октомври 2015 год. (включително), като важи датата на пощенското клеймо. Резултати от класирането на кандидатите очаквайте не по-късно от 30 октомври 2015 г. обявени на интернет страницата на Фондацията и във Фейсбук.

Броят на отпусканите стипендии се определя от набраните по програмата дарения.


Адрес на подаване:

ФПББ – „Готови за успех"
бул.Витоша 65, ет.2
София 1000
или

Можете да сканирате документите и да ги изпратите на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Комисия от представители на Фондация "Помощ за благотворителността в България" и на дарителите, проверява тяхната достоверност, класира кандидатите по успех и (при еднакви резултати се взимат предвид социалния статус и доходите на кандидата и/или семейството му) и определя стипендиантите.

В края на всеки учебен семестър стипендиантите представят удостоверение за успеха си, който не трябва да е по-нисък от много добър 5,00.

Стипендиантите участват активно в дейностите и събитията, организирани от ФПББ за популяризиране на програма „Готови за успех".

За допълнителна информация: 02/981 19 01; 02/988 00 80; 02/987 15 74

IV. Размер на стипендията и начин на изплащане.
Стипендиите са в размер на 2 000 лв. годишно за студентите (200 лв. месечно) и 1000 лв. за учениците (100 лв. месечно) и е осигурена за 10 учебни месеца - от 1 октомври до 31 юли включително. Изплаща се на всеки два месеца по банков път.

V. Процедура
1. Фондация "Помощ за благотворителността в България" заедно със своите партньори обявява конкурс за набиране на кандидати за стипендии – ученици в гимназиален курс (от 12 клас) и студенти, обучавани в български държавни училища и университети.
2. Обявата за конкурса съдържа краен срок за подаване на документи и дата за финално класиране на кандидатите. Обявата се публикува на страницата на ФПББ, както и в други интернет издания.
3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за среден успех от предходната учебна година (виж по-горе) и на социалните критерии на програмата (да са сираци или полусираци, отгледани от роднини или израснали в ДДЛРГ или в системата на SOS селищата), което се удостоверява документално.
4. Кандидатите подават необходимите документи. Документите се подават на адрес: София 1000, бул. Витоша 65, ет.2, получател: ФПББ (за стипендии „Готови за успех") ИЛИ сканирани по електронен път на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
5. Комисия с участието на ФПББ, партньорите и представители на дарителите, класира одобрените кандидати.
6. Фондация "Помощ за благотворителността в България" организира сключване на договори с кандидатите, въз основа на които започва регулярно изплащане на стипендиите.
7. В края на първия срок / зимния семестър, стипендиантите представят уверение от учебното си заведение за заверен семестър/срок и успех.
8. Всеки от дарителите има право да извърши проверка за редовното изплащане на сумите, да участва в Комисията при взимане на решение кои кандидати да бъдат одобрени.
9. Отчет за изплащаните стипендии се публикува ежегодно в годишния доклад на Фондация "Помощ за благотворителността в България".Дата на публикацията: 18 Октомври 2015 Автор: АдминПД