16Ноември2018

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Често задавани въпроси


За първи клас

В: Кога започва кандидатсвтането за прием в първи клас?

О: Съгласно приетите от Общински съвет Русе "Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе" процедурите по кандидатстване се извършват по единен График на дейностите, валиден за всички училища на територията на Общината. Имайки предвид, че съгласно чл. 44, ал. 2 от Наредба № 10/01.09. 2016 г., директорите  до 10  април информират началника на РУО и  Общината  за  утвърдения  училищен  план-прием  за предстоящата учебна година, кандидатстването не може да започне преди тази дата и не преди обявяването от Община Русе на единния График на дейностите


След седми клас

В: Кои ученици имат право да кандидатстват след завършен седми клас?

О: Всички ученици, които през тази учебна година завършват седми клас, през месец май се явяват на Национално външно оценяване по три учебни предмета. Националното външно оценяване по български език и литература и Националното външно оценяване по математика са и приемни изпити за вход в профилираните гимназии, в профилираните паралелки в СУ и в професионалните гимназии, в които се осъществява прием след завършен 7. клас (с изключение на националните и спортните училища). За да могат да продължат образованието си в по-горен етап, трябва да кандидатстват всички седмокласници, независимо дали са положили успешно приемните изпити.

В: Вече знаем точките от приемните изпити по БЕЛ и Математика от специалната интернет страниица на МОН. Какво следва?

О: Страницата е само за информация. Следва да се изчака получаване на официалната служебна бележка от училището, където учи ученикът, с резултатите по БЕЛ и Математика. Този документ е един от необходимите при кандидатстване.

В: Избрали сме училище за кандидатстване. Направо в него ли да подадем документите?

О: Документи за кандидатстване след завършен седми клас се подават:

- за I етап:

ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Документи се подават онлайн или на хартиен носител в училище-гнездо. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп. Тях бъдещите осмокласници ще намерят в служебните си бележки, с които се явяваха на национално външно оценяване.
Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им, за да не се допусне грешка.
Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се подава при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя.

- за III етап:

 • в РУО - Русе

В: Какво е работното време на комисиите по прием на документи?

О: Работно време на комисиите по прием на докуненти:

 • За първи етап на класиране, от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. вкл. в училищата-гнезда:

всеки работен ден от 8:00 ч. до 18:00 ч.
събота от 9:00 ч. до 14:00 ч.

 • За трети етап на класиране, от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г. вкл. в РУО - Русе, ет. VII:

всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.

В: Какви документи трябва да се носят при кандидатстване?

О: Документите, необходими за кандидатстване след седми клас са (при кандидатстване за СУЕЕ):

 • заявление за участие в класиране с подредени желания;
 • копие от Свидетелство за основно образование (носете оригинала за сверяване);
 • оригинал на служебна бележка с точките по БЕЛ и Математика от приемните изпити, освен ако не се кандидатства в/от друга област, тогава се подава копие;
 • документ за самоличност на кандидата (ученика).

Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител.

В: Кога ще разберем дали сме приети в желаното училище? Какви са сроковете за записване?

О: Сроковете за обявяване на приетите ученици и записването им, са следните:

Първи етап на класиране и записване:

 • обявяване на списъците с приетите ученици – до 03.07.2018 г.
 • записване в СУЕЕ или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г.

Втори етап на класиране и записване:

 • обявяване на списъците с приетите ученици – до 12.07.2018 г.
 • записване в СУЕЕ – всеки работен ден от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г.
 • обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 19.07.2018 г.

Трети етап на класиране и записване:

 • подаване на документи за участие в трети етап на класиране в РУО – от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г.
 • обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 26.07.2018 г.
 • записване в СУЕЕ – всеки работен ден от 27.07.2018 г. до 30.07.2018 г.

Комисиите за записване на приети ученици в СУЕЕ работят със следното работно време:

 • за първи и втори етап - от 8:00 ч. до 18:00 ч.
 • за трети етап - от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

В: Какви документи да носим при записване на ученик, който е приет? Необходимо ли е да вземем Удостоверение за преместване от старото ни училище?

О: При записване на ученик, който е приет за обучение в профилирана или професионална паралелка в Държавен план-прием, се предоставят следните документи:

 • Заявление за записване, което ще получите от комисията, приемаща документи;
 • Оригинал на Свидетелство за основно образование;
 • Служебната бележка с резултатите от НВО. За записването е необходим входящият номер от служебната бележка, за да се идентифицира приетият ученик, тъй като, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679, в списъците с приети ученици няма лични данни (имена).

Удостоверение за преместване не се изисква, когато учениците са преминали през Държавен план-прием, затова не е необходимо да изисквате такова от старото си училище.

В: Не ни харесва училището, в което сме приети. Какви са следващите стъпки?

О: Ако не сте удовлетворени от приема си на първи етап на класиране, следва да подадете заявление в училището, където сте приети, за участие във втори етап на класиране (т.е. не се записвате в него, а заявявате желание за ново класиране).

Важно: При подаване на заявление за участие във втори етап на класиране, нямате възможност да пренареждате желанията си, които сте посочили при подаване на пакета с документи в училището-гнездо. Вие само заявявате участие в класиране за по-желан профил/професия от този, за който сте класиран. Мястото Ви от първи етап е гарантирано. Електронната система може или да Ви класира за по-желан профил, или за същия, който вече знаете. Пример: Кандидатствате за 4 профила и на първи етап на класиране сте приети по трето поредно желание. Решавате, че искате да опитате да се класирате на втори етап за по-желан от Вас профил. Подавате заявление за участие във втори етап на класиране. Възможностите са: ако има незаети места (незаписали се ученици) от първото класиране, електронната система отново ще Ви класира по бал и ако Вашият е достатъчен, можете да заемете някой от профилите по първо или второ желание. Ако обаче балът Ви отново не е достатъчно висок, системата пак ще посочи профила от третото Ви желание, който вече Ви е гарантиран.

Ученици, които са подали документи за участие в Държавен план-прием, но не са класирани за никоя от желаните от тях паралелки на първи етап на класиране, участват автоматично за незаетите места на втори етап, заедно с приетите, но незаписали се на първи етап на класиране, заявили участие за втори етап на класиране.

Ако и след втория етап не сте удовлетворени от приема си, може да заявите желание за участие в трети етап на класиране. Заявленията се подават в училищата-гнезда. В това заявление можете да посочите профили/професии, в които има незаети места, различни от желанията при първоначалното кандидатстване.

В третия етап на класиране могат да участват и ученици, които не са подавали документи до този момент за участие в приема след седми клас. Достатъчно е да са придобили основно образование в годината на кандидатстването. Списъците с приетите ученици за всеки етап се обявяват в сградата на Регионално управление на образованието и на сайта на МОН.


Преместване на ученици

В: Мога ли да преместя детето си/ да се преместя в ……клас в СУЕЕ?

О: Да, това е възможно при наличие на свободно място в желаната паралелка и при следните условия:

За ученици от I до IV клас: Децата и учениците от подготвителен и от I до IV клас в държавните, общинските и частните училища могат да се преместват в друго училище, през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал, а за децата от подготвителния клас - и удостоверение за училищната им готовност.

За ученици от V до VII клас: Учениците от V до VII клас в държавните, общинските и частните училища могат да се преместват в друго училище при условия и по ред, определени от приемащото училище, през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал

За ученици от ІХ до ХІІ клас:

1. Ученици могат да се преместват в друго училище при наличие на свободни места в приемащото училище.

2. За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:

2.1. незаетите места;

2.2. освободените през учебната година места.

3. Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от освобождаването им в училището и в Регионално управление на образованието.

4. Преместването на учениците се извършва, както следва:

4.1. през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок - по същия профил или професия и при смяна на профилирана паралелка или професия с непрофилирана паралелка;

4.2. След успешно завършен клас при смяна на:

 • профила или професията съответно с друг профил или професия;
 • профила с професия;
 • професията с профил или с непрофилирана паралелка;
 • непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка или професия.

5. При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

6. Учениците могат да се преместват над утвърдения държавен план-прием в следните случаи:

6.1. по социални или здравословни причини;

6.2. при смяна на местоживеенето поради смяна на местоработата на родителите или настойниците.

7. Ученикът се премества със заповед на директора на приемащото училище въз основа на представени документи, удостоверяващи обстоятелствата.


Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици

1. Подаване на заявления за заемане на свободни места до VII клас включително;

2. Разглеждане на заявления за заемане на свободни места;

3. Обявяване на приетите ученици;

4. След посочения период свободни места ще се заемат по реда на подадените заявления, освен ако в обявата не е посочена друга организация.

5. Критерии за приемане на ученици, както следва:

5.1. При подаване на заявления за свободно място от първи до седми клас се прилагат критерии в следния ред:

 • Брат или сестра в училището (не се отнася за нов прием в първи клас);
 • Успех от учебните предмети по:
 1. Чужд език;
 2. БЕЛ;
 3. Математика;
 • Среден годишен успех за учениците от пети до седми клас; при еднакви оценки от посочените учебни предмети;
 • Местоживеене в близост до училището;
 • Участия в състезания, доказано с документ.

5.2. При подаване на заявления за свободно място от IX до XII клас да се прилагат критерии в следния ред:

 1. Най-малък брой приравнителни изпити при сравняване на училищните учебни планове;
 2. Среден успех от последната завършена учебна година.